การจัดการความรู้ (KM)

เกี่ยวกับ MUIC

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นกระบวนการสร้าง แบ่งปัน ใช้ และจัดการความรู้และข้อมูลของวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด