การรับสมัครเข้า PC/MP

การรับสมัครเข้า PC/MP

การรับสมัครเข้า PC/MP

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้นักเรียนก่อนการศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) และ เมื่อนักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ของ PC/MP จะสามารถเข้าศึกษาปริญญาตรีที่ MUIC ต่อไปได้

ประเภทการรับสมัคร

Direct Track

หนทางสู่ความสำเร็จทางวิชาการที่ MUIC

Elective Track

เตรียมความพร้อมทางภาษาสู่โอกาสทางวิชาการในระดับสากล

ระยะเวลาการรับสมัคร PC Direct Track

ระยะเวลารับสมัคร

ระยะเวลาสอบเข้า

ระยะเวลาเรียน PC

ระยะเวลาเรียน PC

1 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566
* ผู้สมัครสัญชาติจีนควรสมัครภายใน 10 กันยายน เพื่อดำเนินการขอวีซ่านักเรียนต่อไป 

ประกาศทางอีเมล์ผู้สมัคร

Q1/2024

2 มกราคม  – 8 มีนาคม 2567

1 ธันวาคม 2566 – 25 มกราคม 2567
* ผู้สมัครสัญชาติจีนควรสมัครภายใน 10 ธันวาคม เพื่อดำเนินการขอวีซ่านักเรียนต่อไป

ประกาศทางอีเมล์ผู้สมัคร

Q2/2024

25 มีนาคม– 31 พฤษภาคม 2567

1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2567
* ผู้สมัครสัญชาติจีนควรสมัครภายใน 10 มีนาคม เพื่อดำเนินการขอวีซ่านักเรียนต่อไป

ประกาศทางอีเมล์ผู้สมัคร

Q3/2024

17 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2567

1 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2567
* ผู้สมัครสัญชาติจีนควรสมัครภายใน 10 มิถุนายน เพื่อดำเนินการขอวีซ่านักเรียนต่อไป

ประกาศทางอีเมล์ผู้สมัคร

Q4/2024

16 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2567

 

* ผู้สมัครที่ใช้ผลการเรียนมัธยมปลายจากต่างประเทศควรสมัครก่อนวันหมดเขตรับสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์

เนื่องจากการตรวจสอบเอกสารต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ ผู้สมัครอาจสอบออนไลน์แบบมีเงื่อนไขหากผลการตรวจวุฒิการศึกษาไม่ทันกำหนดการสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารเป็นสำคัญ
**  การสมัครและการสอบจะดำเนินการในรูปแบบ Online เท่านั้น 
***
ช่วงระยะเวลาการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปฏิทินการศึกษาของ PC และ MP

ปฏิทินการศึกษาของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) นั้นใช้ระบบภาคการศึกษาแบบไตมาส (3 เดือน) – ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน) ไตรมาส 3 (มิถุนายน – สิงหาคม) เเละไตรมาส 4 (กันยายน – พฤศจิกายน) ระยะเวลาการเรียน: 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อระดับ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

ช่วงรับสมัคร MUIC Entrance Exam

สำหรับผู้มีสิทธิสมัครเรียนที่ PC

เริ่มเรียน PC Quarter

ระยะเวลาการเรียน PC Quarter

ภาคการศึกษาที่ 2 (รอบที่ 3)
ตุลาคม

PC Quarter 1/2567

2 มกราคม – 8 มีนาคม 2567

ภาคการศึกษาที่ 3 (รอบที่ 4)
มกราคม

PC Quarter 2/2567

25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

ภาคการศึกษาที่ 1 (รอบที่ 1)
เมษายน – พฤษภาคม

PC Quarter 3/2567

17 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2567

ภาคการศึกษาที่ 1 (รอบที่ 2)
มิถุนายน – กรกฎาคม

PC Quarter 4/2567

16 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2567

 

วิธีการรับสมัคร

เอกสารการสมัคร

1.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน

 • ระบบการศึกษาไทย

 – กรณีสำเร็จการศึกษาเเล้ว: สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)  และสำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปพ.1) ที่สำเนาทั้งด้านหน้าเเละด้านหลัง
 – กรณีกำลังศึกษาอยู่: สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) และสำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปพ.1) ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ตัวสำเนาทั้งมีทั้งด้านหน้าเเละด้านหลัง  หรือ
 • ระบบการศึกษาต่างประเทศ

– สำเนาประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ และสำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (พร้อมกับเอกสารแปลภาษาอังกฤษ กรณีที่เอกสารไม่ใช่ภาษาไทยและอังกฤษ)   หรือ
 • วุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate)

  ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน)
 • วุฒิประกาศนียบัตร IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme)

  – IB Diploma ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 24 
  – IB Diploma Course Results (IBCR) สอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน และแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
 • การยื่นคะแนน GED

–  ผู้สมัครที่ยื่นผลสอบ GED จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำในแต่ละวิชา 145 คะแนน และได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนก่อนสอบ GED

2. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) หรือ Duolingo English Test ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ ส่งใบสำเนาคะแนนและขอคะแนนผ่านศูนย์สอบ โดยผู้สมัครต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ของศูนย์สอบเเละกรอกรหัสหรือที่อยู่ของ MUIC เป็นผู้รับ  และส่งอีเมล์ที่ได้รับการยืนยันจากศูนย์สอบมาที่ icpc@mahidol.ac.th หากการขอผลคะแนนสำเร็จ  ดังรายละเอียดดังนี้

TOEFL (iBT)

Overall 32 (minimum)

ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
www.ets.org Code C186

IELTS (Academic)

Overall 4.5 (minimum)

ส่งผลคะแนน อิเล็กทรอนิกส์ได้โดย
ติดต่อ IDP or British Council

PTE (Academic)

Overall 30 (minimum)

ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
www.pearsonpte.com/sendingyourscores

Duolingo (DET)

Overall 55 (minimum)

ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ https://englishtest.duolingo.com/applicants

3. ผลสอบคณิตศาสตร์ฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ ACT (Math) หรือ SAT (Math) ตามเกณฑ์คะแนน MUIC ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
*ผู้สมัครสามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนคณิตศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนถึงรอบการรับสมัคร

SAT
(Math Score)

ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
www.collegeboard.org Code 7208

ACT
 (Math Score)

ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
www.act.org Code 7958

4. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับนักเรียนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทางและหน้าเอกสารในเล่มทุกหน้าที่มีการประทับตรา (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่อยู่และหน้าชื่อนักเรียน)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 1. นักเรียนที่สมัครผ่านระบบ PC Direct Track ต้องสอบผ่าน PC level 4 จึงสามารถเข้าศึกษาต่อที่ MUIC ได้

 2. หากผู้สมัครยื่นเอกสารในการสมัครไม่ครบตามที่กำหนดไว้ การสมัครจะถือเป็นโมฆะ

 3. ผู้สมัครที่สมัครด้วยวุฒิจากโรงเรียนนานนาชาติ หรือต่างประเทศควรยื่นเอกสารการสมัครล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัคร เนื่องจากการตรวจสอบเอกสารต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ

 4. นักเรียนสามารถสมัครได้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นใน 1 รอบการสมัคร หากตรวจสอบพบว่ามีการสมัครสอบทั้ง PC Direct Track หรือ MUIC Entrance Exam การสมัครสอบ  PC Direct Track จะถือเป็นโมฆะ

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน

ขั้นตอนที่ 2.

หลังจากส่งใบสมัคร จะได้รับอีเมล์ตอบกลับภายใน 1 สัปดาห์ หากเอกสารได้รับการยืนยัน ผู้สมัครจะได้รับวิธีการชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 1,500 บาททางอีเมล์ ค่าสมัครสอบไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ขั้นตอนที่ 3.

หลังจากสลิปได้รับการยืนยันแล้ว ผู้สมัครจะได้รับกำหนดการสอบพร้อมเลขที่นั่งสอบ ผู้สมัครต้องอ่านข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดเพื่อเตรียมตัวสอบ

ขั้นตอนที่ 4.

ผู้สมัครเข้าสอบผ่านโปรแกรม Zoom ตามวันและเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 5.

ผู้สมัครจะได้รับผลการสอบเเละขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านทางอีเมล์ส่วนตัวของผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 6.

หลังจากที่ทราบกำหนดการลงทะเบียนเเล้ว นักเรียนต้องลงทะเบียนและจ่ายค่าเทอมภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 7.

ตารางเรียนจะถูกส่งให้ 2-3 วันก่อนการเปิดภาคเรียน

PC Direct Track: ข้อมูลการสอบวัดระดับ

 • การจัดสอบ PC Direct Track จะดำเนินการผ่านรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

 • PC จะส่ง เลขที่นั่งสอบ รายละเอียดการสอบ และตารางการสอบให้กับผู้สมัครทางอีเมล์ หลังจากที่เอกสารและการสมัครได้รับการยืนยันเเล้ว

การสอบข้อเขียน (บังคับ)

การสัมภาษณ์ (บังคับ)

ข้อสอบคณิตศาสตร์ (ขึ้นกับสาขาที่สมัคร)

ผู้สมัครทุกคนต้องสอบข้อเขียน เพื่อวัดทักษะและความสามารถการเขียนเชิงวิชาการของผู้เข้าสอบแต่ละคน  ผู้สอบไม่สามารถใช้อุปกรณ์หรือพจนานุกรมประกอบการสอบได้

ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบแต่ละคน  ผู้สอบควรเตรียมอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ หูฟัง ไมโครโฟน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้พร้อม

ผู้สมัครที่ยื่นสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาที่ต้องยื่นคะแนนคณิตศาสตร์ แต่ไม่มีหรือไม่ได้ยื่นคะแนนคณิตศาตร์ ต้องเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่ PC เพื่อใช้คะแนนสอบประกอบการรับเข้าเรียนและ/หรือการจัดชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป

คำถามที่พบบ่อย

การเรียนที่ PC มีข้อดีหลายประการ ประการแรก การเรียนการสอน 4 ระดับ (PC1 – PC4) ที่ PC มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักเรียนเพื่อให้สามารถเรียนต่อที่ MUIC ได้ นอกจากนี้นักเรียนของ PC จะได้เรียนรู้ทักษะการเรียน แนวคิดพื้นฐานของตรรกะ จรรยาบรรณการใช้ข้อมูลและการเรียนรู้อิสระ รวมทั้งนักเรียน PC จะมีโอกาสเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย

PC จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4 ระดับ ระดับ PC1 และ PC2 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
PC3 และ PC4 มุ่งเน้นเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบะผสมผสานทักษะผ่านการทำโครงการ การอภิปรายกลุ่มและการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ

นักเรียน PC โดยทั่วไปใช้เวลาเรียน 3-12 เดือนขึ้นอยู่กับระดับที่เริ่มต้นเรียน แต่ละระดับของ PC ใช้เวลา 10 สัปดาห์หรือประมาณ 3 เดือน นักเรียนไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนที่ PC1 ทุกคน

นักเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียน 40,400 บาทต่อ 1 ภาคการศึกษา (1 Quarter)*/ต่อ 1 ระดับชั้น สำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต้องชำระเพิ่ม 8,000 บาท

*1 ภาคการศึกษาใช้เวลาเรียนรวม 240 ชั่วโมง (ประมาณ 168 บาทต่อชั่วโมง)

เมื่อนักเรียนต่างชาติได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ PC พวกเขาจะได้รับคำแนะนำให้สมัครหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น Non-Immigrant (ED) คือ วีซ่าเพื่อศึกษาที่ PC อนึ่ง สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับวีซ่า นักเรียนสามารถติดต่อสำนักงาน PC ด้วยตนเองหรืออีเมล icpc@mahidol.ac.th

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทและ 10,000 บาทสำหรับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
 • เอกสารประกอบวีซ่านักเรียน (นักเรียนต่างชาติ)
 • หนังสือรับรอง
 • บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
 • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

นักเรียน PC หรือ MP ที่สอบผ่านทุกวิชาตามเกณฑ์สามารถเข้าศึกษาที่ MUIC ได้ในภาคเรียนต่อไปได้ โดยไม่ต้องทำข้อสอบใดๆ อีก

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.