กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

B.Sc.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

B.Sc.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

B.Sc.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาเคมี

B.Sc.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

B.Sc.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

B.Sc.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

B.Sc.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาฟิสิกส์

B.A.Sc.

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศศ.วท.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์

B.Eng.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Science

ชีวิตเริ่มต้นอย่างไร?
เรารักษาโรคมะเร็งได้หรือไม่?
คอมพิวเตอร์จะเร็วขึ้นไหม?
เราจะเลี้ยงประชากร 7.5 พันล้านคนได้อย่างไร?
เราสามารถเดินทางข้ามเวลาได้หรือไม่?

เราเชื่อว่านักศึกษาของเราสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ เมื่อพวกเขาสำรวจลักษณะธรรมชาติที่น่าสนใจของวิทยาศาสตร์และศาสตร์ของธรรมชาติกับเราที่นี่ ณ วิทยาลัยนานาชาติ เราพยายามพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น และเราท้าทายตัวเองในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะเหมาะกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ เราเปิดสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งหลักสูตรที่ออกแบบมา ไม่เพียงแต่ให้ความรู้พื้นฐาน แต่ยังรวมถึงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์

บางจุดที่โดดเด่นของวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราตั้งแต่เครื่องปรุงรสในครัวจนถึงสมาร์ทโฟนในกระเป๋าของคุณ ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวิธีการทำงานจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณได้
  • เรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่นำไปสู่นวัตกรรม
  • มีโอกาสในการทำงานที่ดี นักศึกษาสามารถก้าวเข้าสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ภาคการเงิน, การบำบัดโรคโดยยา, การศึกษา เป็นต้น
  • มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอย่างเต็มที่เพราะชั้นเรียนเป็นขนาดเล็ก
  • เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติทางวิทยาศาสตร์

การประกันคุณภาพและการรับรอง

สาขาวิชาที่เปิดสอน

กลุ่มสาขานี้เปิดสอน 8 สาขา
สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ห้อง 1603 ชั้น 6 อาคาร 1
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.
โทรศัพท์/โทรสาร
โทร. +66 (0) 2700 5000 ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
อีมเล์
panisara.aka@mahidol.edu, abhisit.suw@mahidol.edu