ภาพรวม


ชีวิตเริ่มต้นอย่างไร?
เรารักษาโรคมะเร็งได้หรือไม่?
คอมพิวเตอร์จะเร็วขึ้นไหม?
เราจะเลี้ยงประชากร 7.5 พันล้านคนได้อย่างไร?
เราสามารถเดินทางข้ามเวลาได้หรือไม่?

เราเชื่อว่านักศึกษาของเราสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ เมื่อพวกเขาสำรวจลักษณะธรรมชาติที่น่าสนใจของวิทยาศาสตร์และศาสตร์ของธรรมชาติกับเราที่นี่ ณ วิทยาลัยนานาชาติ เราพยายามพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น และเราท้าทายตัวเองในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะเหมาะกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ เราเปิดสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งหลักสูตรที่ออกแบบมา ไม่เพียงแต่ให้ความรู้พื้นฐาน แต่ยังรวมถึงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์

บางจุดที่โดดเด่นของวิทยาศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราตั้งแต่เครื่องปรุงรสในครัวจนถึงสมาร์ทโฟนในกระเป๋าของคุณ ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวิธีการทำงานจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณได้
  • เรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่นำไปสู่นวัตกรรม
  • มีโอกาสในการทำงานที่ดี นักศึกษาสามารถก้าวเข้าสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ภาคการเงิน, การบำบัดโรคโดยยา, การศึกษา เป็นต้น
  • มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอย่างเต็มที่เพราะชั้นเรียนเป็นขนาดเล็ก
  • เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติทางวิทยาศาสตร์

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.