Certificates in The Bachelor’s Degree Programs

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

ประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

สำหรับนักศึกษารัหส 63 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามแผนของประกาศนียบัตร โดยสามารถนำหน่วยกิตไปนับรวมในของหมวด I-Design Electives เพื่อให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดได้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศนียบัตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (12 หน่วยกิต)

นักศึกษาที่ประสงค์จะรับประกาศนียบัตรคณิตศาสตร์ประกันภัย จะต้องเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICMA 353 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต ๑ 4 (4-0-8)
ICMA 354 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต ๒ 4 (4-0-8)
ICMB 215 การเงินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรเคมี (สำหรับนักศึกษานอกหลักสูตร) (12 หน่วยกิต)

นักศึกษาที่ประสงค์จะรับประกาศนียบัตรเคมี จะต้องเรียนรายวิชาในหลักสูตรเคมีอย่างน้อย 12 หน่วยกิต เพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามหลักสูตรวิชาเอก วิชาโท หรือประกาศนียบัตรของนักศึกษา รายวิชาในประกาศนียบัตรที่สามารถลงทะเบียนได้เป็นรายวิชาเดียวกับในวิชาโท ดังต่อไปนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICCH 101 เคมีทั่วไป ๑ 4 (4-0-8)
ICCH 102 เคมีทั่วไป ๒ 4 (4-0-8)
ICCH 103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 (0-4-2)
ICCH 200 เคมีวิเคราะห์ ก 4 (3-2-7)
ICCH 201 เคมีวิเคราะห์ ข 4 (3-2-7)
ICCH 202 สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 4 (4-0-8)
ICCH 203 เคมีอนินทรีย์ ก 4 (4-0-8)
ICCH 204 เคมีอนินทรีย์ ข 4 (4-0-8)
ICCH 205 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 (0-4-2)
ICCH 206 เคมีเชิงฟิสิกส์ ก 4 (4-0-8)
ICCH 207 เคมีเชิงฟิสิกส์ ข 4 (4-0-8)
ICCH 208 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 (0-4-2)
ICCH 209 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลิเมอร์ 2 (2-0-4)
ICCH 221 เคมีอินทรีย์ ๑ 4 (4-0-8)
ICCH 222 เคมีอินทรีย์ ๒ 4 (4-0-8)
ICCH 223 เทคนิคปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย์ 2 (0-4-2)
ICCH 225 ชีวเคมี 4 (4-0-8)
ICCH 226 ปฏิบัติการชีวเคมี 2 (2-0-4)
ICCH 340 หัวข้อทันสมัยทางเคมี ก 4 (4-0-8)
ICCH 345 หัวข้อพิเศษทางเคมี ก 2 (2-0-4)
ICCH 350 หัวข้อสมัยใหม่ทางเคมี ก 1 (1-0-2)
ICCH 355 ปฏิบัติการพิเศษทางเคมี ก 1 (0-2-1)
ICCH 401 การวิเคราะห์และทดสอบสารปริศนา 2 (0-4-2)
ICCH 402 สารนิพนธ์ปริญญาตรี 6 (0-12-6)
ICCH 403 การศึกษาภาคสนาม ก 1 (0-3-1)

ประกาศนียบัตรปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ (12 หน่วยกิต)

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคนิคในการค้นหาข้อมูลเชิงลึก รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูล
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICCS 361 การทำเหมืองข้อมูล 4 (4-0-8)
ICCS 371 ระบบรองรับการขยายประสิทธิภาพ 4 (4-0-8)
ICCS 461 การเรียนรู้ของเครื่อง 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (12 หน่วยกิต)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการส่วนประกอบของโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรและการปรับระบบให้รองรับฐานผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICCS 320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4 (4-0-8)
ICCS 332 หรือ ICCS 324 การออกแบบและการสร้างระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4 (4-0-8) 4 (4-0-8)
ICCS 371 ระบบรองรับการขยายประสิทธิภาพ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตร UX, UI ทำอย่างไรให้ได้ผล (12 หน่วยกิต)

ศึกษาการออกแบบแอพให้สวยงาม รวมทั้งให้สามารถทำงานและใช้งานได้จริงเพื่อตอบสนองประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICCD 119 หลักการออกแบบ 2 มิติ 4 (2-4-6)
ICCS 302 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ และจินตทัศน์ 4 (4-0-8)
ICCS 340 หรือ ICCS 448 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์จินตทัศน์ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 4 (4-0-8) 4 (4-0-8)
 

ประกาศนียบัตรวิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สำหรับนักศึกษานอกหลักสูตร (12 หน่วยกิต)

สร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ให้แข็งแกร่ง เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICCS 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4 (3-2-7)
ICCS 208 โครงสร้างข้อมูลและการกำหนดรูปแบบลักษณะข้อมูล 4 (3-2-7)
ICCS 206 วิยุตคณิต 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรนักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ (สำหรับนักศึกษานอกหลักสูตร) (12 หน่วยกิต)

หลักสูตรฟิสิกส์มีการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรนักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ โดยนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICPY 221 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักฟิสิกส์ 4 (3-2-7)
ICPY 102 หรือ ICPY 322 ฟิสิกส์ ๑ หรือ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 4 (4-0-8) 4 (4-0-8)
ICPY 492 อิเล็กทรอนิกส์ 4 (4-0-8)
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษา

ประกาศนียบัตรภาษาจีนระดับต้น (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 2)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 131 ภาษาจีนระดับต้น ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 132 ภาษาจีนระดับต้น ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 133 ภาษาจีนระดับต้น ๓ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสระดับต้น (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับ Common European Framework of Reference for Languages ระดับ A1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 121 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 122 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 123 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๓ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันระดับต้น (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับ Common European Framework of Reference for Languages ระดับ A1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 101 ภาษาเยอรมันระดับต้น ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 102 ภาษาเยอรมันระดับต้น ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 103 ภาษาเยอรมันระดับต้น ๓ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่นระดับต้น (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม  (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 111 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 112 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 113 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๓ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรภาษาสเปนระดับต้น (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับ Common European Framework of Reference for Languages ระดับ A1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 141 ภาษาสเปนระดับต้น ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 142 ภาษาสเปนระดับต้น ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 143 ภาษาสเปนระดับต้น ๓ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรภาษาไทยระดับต้น (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาไทยขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับต้น)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 161 ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 162 ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 163 ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรภาษาจีนระดับกลาง Certificate (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาจีนระดับทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวและกิจวัตรประจำวันในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 3)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 231 ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 232 ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 233 ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๓ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาฝรั่งเศสระดับทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวและกิจวัตรประจำวันในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับ Common European Framework of Reference for Languages ระดับ A2)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 221 ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 222 ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 223 ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๓ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันระดับกลาง (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาเยอรมันระดับทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวและกิจวัตรประจำวันในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับ Common European Framework of Reference for Languages ระดับ A2)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 201 ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 202 ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 203 ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๓ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาเยอรมันระดับทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวและกิจวัตรประจำวันในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม  (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 211 ภาษาญี่ปุ่นก่อนระดับกลาง ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 212 ภาษาญี่ปุ่นก่อนระดับกลาง ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 213 ภาษาญี่ปุ่นก่อนระดับกลาง ๓ 4 (4-0-8)

ประกาศนียบัตรภาษาสเปนระดับกลาง (12 หน่วยกิต)

พัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาสเปนระดับทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวและกิจวัตรประจำวันในประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม (เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับ Common European Framework of Reference for Languages ระดับ A2)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICGL 241 ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๑ 4 (4-0-8)
ICGL 242 ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๒ 4 (4-0-8)
ICGL 243 ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๓ 4 (4-0-8)
 
กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม

ประกาศนียบัตรแอนิเมชัน 2 มิติ (12 หน่วยกิต)

เครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบและการพัฒนากรอบแนวคิดของแอนิเมชัน 2 มิติ รวมถึงตัวละครสำหรับการเล่าเรื่อง หลักการสำคัญในการออกแบบ คลังศัพท์พื้นฐานและเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการการผลิตแอนิเมชัน 2 มิติขั้นพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICCD 232 สื่อภาพเคลื่อนไหวในการออกแบบ 4 (2-4-6)
ICCD 334 หลักการและการผลิตแอนิเมชัน 4 (2-4-6)
ICCD 335 การออกแบบตัวละครและกรอบแนวคิด 4 (2-4-6)

ประกาศนียบัตรภาพประกอบสร้างสรรค์ (12 หน่วยกิต)

การศึกษากระบวนการผลิตภาพประกอบตั้งแต่การผลิตรูปภาพตัวอย่างขนาดเล็กจนถึงภาพศิลป์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รวมทั้งมุ่งเน้นการสำรวจเทคนิคและวิธีการดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องการภาพประกอบ การใช้เทคนิค แอพพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่หลากหลายร่วมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อผลิตโครงงานที่มีคุณภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICCD 222 เทคนิคหัตถศิลป์ 4 (2-4-6)
ICCD 325 ภาพประกอบ 4 (2-4-6)
ICCD 342 สื่อใหม่ในการออกแบบ 4 (2-4-6)

ประกาศนียบัตรการออกแบบโฆษณาแบบบูรณาการ (12 หน่วยกิต)

การศึกษาการพัฒนาและการทำแคมเปญการโฆษณาที่เน้นไปที่หลักการของสื่อดิจิทัล เทคนิคในปัจจุบัน แอพพลิเคชันและแพลตฟอร์มในการออกแบบเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ในระบบดิจิทัลแบบพื้นฐาน  การสำรวจหัวข้อประเด็น คำถามหรือความท้าทายที่ต้องเผชิญในอาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICCD 223 นิเทศศิลป์ในสถานการณ์ปัจจุบัน 4 (2-4-6)
ICCD 351 กลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ 4 (2-4-6)
ICCD 353 ออกแบบโฆษณา 4 (2-4-6)

ประกาศนียบัตรการออกแบบประสบการณ์ในระดับนานาชาติ (12 หน่วยกิต)

การศึกษาจากประสบการณ์ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยมุ่งเน้นในเรื่องวัฒนธรรมการออกแบบและความท้าทายในระดับมืออาชีพ รวมถึงเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติการออกแบบร่วมสมัย คลังศัพท์การออกแบบ แอพพลิเคชันการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม แนวโน้มการออกแบบในปัจจุบัน แพลตฟอร์มออนไลน์ดิจิทัลเชิงโต้ตอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICCD 280 หรือ ICCD 281 ศึกษาดูงานช่วงสั้น   ศึกษาดูงานต่างประเทศ 2 (0-4-2) 2 (0-4-2)
ICCD 346 ภาษาในการออกแบบและวัฒนธรรมนานาชาติ 4 (4-0-8)
xxxx รายวิชาของสถาบันคู่ความร่วมมือ xxxx

ประกาศนียบัตร UI ในเชิงปฏิบัติ (12 หน่วยกิต)

การศึกษาการออกแบบขั้นสูงเกี่ยวกับกระบวนการและแนวปฏิบัติของการสื่อสารแบบดิจิทัล รวมทั้งหลักการของสื่อดิจิทัล การพัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างการสื่อสารโดยมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface – UI)  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบกราฟิกและกระบวนการการออกแบบสื่อแบบใหม่   โดยรวมถึงแอพพลิเคชัน เทคนิคและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICCD 236 การสื่อสารและการออกแบบในวัฒนธรรมออนไลน์ 4 (2-4-6)
ICCD 321 สารสนเทศกราฟิก 4 (2-4-6)
ICCD 342 สื่อใหม่ในการออกแบบ 4 (2-4-6)
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

ประกาศนียบัตรการตลาดเพื่อการเมือง (12 หน่วยกิต )

ผสานความรู้และทักษะด้านการตลาดและการเมือง ประกาศนียบัตรนี้รวมทักษะทางวิชาชีพในด้านการรวบรวมข้อมูลและกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการนำไปใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อใช้ในการศึกษาทางการเมือง
Course code Course name Credit
ICMB 222 หลักการตลาด 4 (4-0-8)
ICIR 102 OR ICIR 223* แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบและระบบ OR ประชาธิปไตยในฐานะระบบการเมือง* 4 (4-0-8) 4 (4-0-8)
ICIR 309 การทูตสาธารณะและการสร้างแบรนด์ประเทศ 4 (4-0-8)
Note: “*” นักศึกษาในหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ICIR 223 แทนการลงทะเบียนวิชา ICIR 102      
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

ประกาศนียบัตรมุมมองการออกแบบโรงแรม (12 หน่วยกิต)

การศึกษาของมุมมองการออกแบบ โดยเน้นที่ “โรงแรม” เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานและการออกแบบว่ามีผลกระทบต่อกันอย่างไร รายวิชาในประกาศนียบัตรนี้จะวางพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาในเรื่องของทฤษฎีและแนวความคิดของการปฏิบัติงานในส่วนหน้าบ้านและผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจโรงแรม อีกทั้งยังให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องของพื้นฐานและหลักการการออกแบบ 2 มิติ ทั้งในด้านการสร้างสรรค์การออกแบบและการนำการออกแบบไปใช้ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับการชี้แนะในการนำความรู้และทักษะที่กล่าวไปข้างต้นในการนำไปวางแผนการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมและการนำการออกแบบนั้นไปใช้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ICTB 321 การบริหารการปฏิบัติการแผนกห้องพัก 4 (4-0-8)
ICTB 323 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในธุรกิจการบริการ 4 (3-2-7)
ICCD 119 หลักการออกแบบ 2 มิติ 4 (2-4-6)
หมายเหตุ : รายวิชาICTB 321 และ ICCD 119 สามารถลงเรียนพร้อมกันได้ โดยเรียน ICTB 323 เป็นรายวิชาสุดท้าย