การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

การสำเร็จการศึกษา

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  1. ค่าธรรมเนียม
    • หากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
    • หากนักศึกษาไม่ประสงค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
    • หากนักศึกษาชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้

ข้อสังเกตุ:

  • หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมพระราชพิธีฯ ได้ ให้นักศึกษาติดต่อหน่วยทะเบียนและประเมินผลภายหลังพระราชพิธีประมาณ 15 วัน เพื่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่ เคาน์เตอร์ A ห้อง 348 ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
  • หากนักศึกษาไม่สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยยื่นใบมอบอำนาจและแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ