นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร (ROTC)

นักศึกษาชายสัญชาติไทยต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา และย้ายมาเรียนต่อเนื่องในระดับมหาวิทยาลัยให้ครบหลักสูตรตามที่กำหนด 

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการสมัครเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร ต้องรายงานตัวที่งานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา กำหนดการฝึกในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ รวมการฝึกทั้งหมด 10 สัปดาห์ ทั้งนี้ นักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวที่งานกิจการนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์สมัครเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://op.mahidol.ac.th/sa/2022/15643/

หมายเหตุ: ตารางการฝึกขึ้นอยู่กับโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เป็นผู้กำหนด

การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการจะต้องยื่นเอกสารขอผ่อนผันตามที่กฎหมายกำหนดที่งานกิจการนักศึกษาใน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 ตุลาคมของทุกปี

นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบทางทหารตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิให้มีผลกระทบทางการเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://op.mahidol.ac.th/sa/studentsoldier