กลุ่มมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์

B.A.

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษา (HLD)

เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (หลักสูตรนานาชาติ) หรือที่เรียกว่า Intercultural Studies and Languages Program หรือ ICIC

นักศึกษา ICIC มีทางเลือกในการเรียนวิชา

  • แขนงสาขาวิชาวรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา Literary and Cultural Studies (LCS)
  • แขนงสาขาวิชาจริยธรรม, ปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ Ethics, Philosophy and Economics (EPE) หรือ
  • แขนงสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม Foreign Language and Culture (FLC)

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศรับผิดชอบ รายวิชาภาษาอังกฤษ วิชามนุษยศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศและวิชาพลานามัยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชา minor สำหรับรายวิชา German, Japanese, French, Chinese, Spanish, Critical Cultural Literacy, Applied Ethics, Behavioral Analysis and Social Engineering, Human and Artificial Intelligence, Language, Mind, and Brain

หลายธุรกิจอุตสาหกรรมของนานาประเทศ อาชีพที่ได้รับความต้องการมากที่สุดนั้น ไม่ได้ยั่งยืนเป็นสิบปีหรือห้าปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงถูกเร่งให้เร็วขึ้น

ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2559 ความต้องการแรงงานที่มีทักษะภาษาที่สามเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และ บริษัทต่างๆ พร้อมที่จะเสนอค่าจ้างที่ดีกว่า หากมีศักยภาพในการสื่อสาร

นักศึกษาจะเตรียมความพร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคตได้อย่างไร
โดยการทำความเข้าใจความหลากหลายและความซับซ้อนของโลกในปัจจุบันและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของความคิดและทักษะการข้ามวัฒนธรรม

นักศึกษาจะเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตการทำงานได้อย่างไร
โดยการเป็นคนที่มีความรู้ มีความหลากหลาย มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่ย่อท้อสามารถสร้างแบบจำลองความคิดได้

นักศึกษาจะเตรียมความพร้อมสำหรับยุคใหม่ของเทคโนโลยีได้อย่างไร
โดยการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์เป็นหลักในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสื่อสารโต้ตอบที่ซับซ้อนซึ่งจะมีความสำคัญมากขึ้น

เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการพัฒนาเร็วกว่าที่เคยมีมา หลักสูตร International Studies and Languages ส่งเสริมอุดมคติของการศึกษาแบบองค์รวมและความเป็นพลเมืองโลก

  • คณาจารย์มีคุณภาพสูง
  • เน้นการสอนแบบเน้นการสื่อสารและการสอนเชิงการสื่อสารเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจุบันและเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรแรกที่ยังไม่ได้มีการเปิดสอนที่ไหนในประเทศไทย
  • เป็นโปรแกรมศิลปศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นและมีมาตรฐานสูงพร้อมด้วยคณาจารย์ต่างประเทศที่หลากหลายซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นกลุ่มเล็กทั้งในและนอกห้องเรียน

วิชาเอกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่มีความหมาย  โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการหยั่งรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและการรับรู้ด้านจริยธรรมเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการตัดสินใจในอนาคตและเป็นผู้พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์
ห้อง 2208 ชั้น 2 อาคาร 2
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น.