สำนักงานกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ (HLD)

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

หลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษ

เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรการศึกษาทั่วไป)

หลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดหมวดการศึกษาทั่วไปสำหรับวิชาเอกทั้งหมดในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้มีความสำเร็จในการเรียนวิชาเอกและในชีวิตการทำงาน

ปรัชญา:
โปรแกรม The English Studies General Education นั้น ก่อตั้งเพื่อพัฒนาการความคิดอย่างมีวิจารณญาณ, ความคิดสร้างสรรค์, และความเป็นตัวของตัวเองให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของวิทยาลัยนานาชาติที่มีต่อการศึกษาแบบเสรี ภาษาอังกฤษเป็นหัวใจของสิ่งที่ทำให้ MUIC เป็นวิทยาลัยนานาชาติ เป็นภาษาสำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศและไม่มีใครสามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของได้ โปรแกรมการศึกษาภาษาอังกฤษจะช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงออกและสื่อถึงเสียงที่มีความสำคัญของตัวเองไปทั่วโลก

ลักษณะและโครงสร้างหลักสูตร:
โครงสร้างของ English Studies General Education Program ใช้แนวทางที่เน้นรูปแบบการเรียนรู้ภาษา . นักศึกษามีอิสระในการสำรวจความคิดที่หลากหลายภายในขอบเขตของหัวข้อที่กำหนดซึ่งพวกเขาต้องการค้นคว้า ทำความเข้าใจและสื่อสารกับอีกเรื่องหนึ่ง การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการและมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง หลังจากสอบผ่านข้อกำหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว คาดว่านักศึกษาจะมีทักษะความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในสาขาวิชาเอกของนักศึกษา ได้พัฒนาระดับความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ และจะได้รับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นพร้อมกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อแบ่งปันกับโลก

รายวิชาที่เปิดสอน:

Code
Course Name
Credits
ICME 100
English Resource Skills
Non-Credit Course
ICGC 101
Academic Writing and Research I
4 credits
ICGC 102
Academic Writing and Research II
4 credits
ICGC 103
Public Speaking
4 credits
ICGC 111
Academic Writing and Research I (Advanced)
4 credits
ICGC 112
Academic Writing and Research II (Advanced)
4 credits
ICGC 201
Global Realities
4 credits
ICGC 202
Literary Analysis
4 credits
ICGC 203
Creative Writing
4 credits
ICGC 204
Advanced Oral Communication
4 credits
ICGC 205
Linguistics
4 credits
ICGC 206
Literature Into Film
4 credits
ICGC 207
Diverse English Speaking Cultures
4 credits
ICGC 208
Language and Culture
4 credits
ICGC 209
The Story of English
4 credits
ICGC 210
First and Second Language Acquisition
4 credits
ICGC 211
Topics in Comparative Literature A: Poetry
4 credits
ICGC 212
Topics in Comparative Literature B: The Short Story and the Novel
4 credits
ICGC 213
Topics in Comparative Literature C: Drama
4 credits

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผู้อำนวยการโครงการ Asst. Prof. Nicholas Ferrimannicholas.fer@mahidol.ac.th