สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ (HLD)

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา

สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (The Intercultural Studies and Languages) มุ่งเน้นที่จะสร้างนวัตกรรมในการออกแบบและตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันในขณะที่ยังคงยึดมั่นในอุดมคติของการศึกษาศิลปศาสตร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกที่ดีโดยการให้ความสำคัญในเรื่องวัฒนธรรม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความเป็นผู้นำทางจริยธรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับมุมมองที่หลากหลายของการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ มีการสำรวจวิธีการมุมมองและความท้าทายที่หลากหลายในด้านภาษาวัฒนธรรมและเศรษฐศาสตร์

นักศึกษาทุกคนในวิชาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษาจะต้องเรียนหลักสูตรบังคับที่ออกแบบเกี่ยวกับแนวคิดและการปฏิบัติที่สำคัญในสาขาวิชา

โดยนักศึกษาจะสามารถตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาจากแขนงสาขาวิชาดังนี้

 1. Foreign Language and Culture (ภาษาอังกฤษ)
 2. Literary and Cultural Studies (ภาษาอังกฤษ)
 3. Ethics, Philosophy and Economics (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้อำนวยการสาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา Mr. Julien Hardy: julien.har@mahidol.ac.th

ปริญญาที่ได้รับ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสในการทำงาน

CSEL: การวิจารณ์ภาษาอังกฤษ-ผู้สื่อสารสากล
 • วารสารศาสตร์ / นักเขียน / บรรณาธิการ
 • ศิลปะและสื่อ
 • การทูต
 • ธุรกิจ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
EPE: จริยธรรม, ปรัชญญาและเศรษฐศาสตร์ – นักคิดอิสระ
 • วารสารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การทูตและการเมือง
 • องค์กรไม่แสวงหากำไร/การบริการสาธารณะ
 • ศาสตราจารย์ อาจารย์
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อมูล
FLC: ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม – พลเมืองของประชาคมโลกที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น หรือสเปน
 • งานประชาสัมพันธ์ / งานทรัพยากรบุคคล
 • ผู้ประสานงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมในภาษาและสถาบันวัฒนธรรม
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / โครงการในสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
 • วารสารศาสตร์ / นักเขียน / บรรณาธิการ / งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 • เพื่อศึกษาต่อทางด้านการแปล / การล่าม
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว