การขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

การขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

การขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เมื่อใบสมัครของนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาที่ MUIC ได้รับการอนุมัติแล้วจะมีการออกจดหมายตอบรับพร้อมจดหมายสำหรับการยื่นขอวีซ่า นักศึกษาต่างชาติจะต้องได้รับวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant ED) เพื่อศึกษาในประเทศไทยซึ่งต้องทำการสมัครที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุล ก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย

เอกสารที่ต้องการ:

 • แบบฟอร์มขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ภาพถ่ายเต็มหน้าขนาด 4 x 6 ซม. ล่าสุด 2 ภาพ
 • จดหมายตอบรับให้เข้าศึกษาจาก MUIC
 • หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอตามที่สถานทูตไทยกำหนด

นักศึกษาที่จะศึกษาที่ MUIC เพียงหนึ่งภาคการศึกษาจะได้รับวีซ่าเข้าประเทศครั้งเดียว(Single Entry) นักศึกษาที่วางแผนจะศึกษาที่ MUIC มากกว่าหนึ่งภาคการศึกษาสามารถสมัครวีซ่าเข้าครั้งเดียวหรือเข้าหลายครั้ง (Multiple Entry) การได้วีซ่าเข้าประเทศแต่ละครั้งอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ 90 วัน กรณีหากต้องการต่อายุวีซ่านักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขอต่ออายุวีซ่าให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการศึกษา

การต่อวีซ่า

นักศึกษาสามารถต่ออายุวีซ่านักศึกษาก่อนวันหมดอายุได้โดยส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักเป็นการชั่วคราวต่อไป TM.7
 • แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน TM.30
 • หนังสือรับรองจาก MUIC (ภาษาไทย)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ภาพถ่ายเต็มหน้าขนาด 4 x 6 ซม. ไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบเสร็จรับเงินค่าหน่วยกิต
 • ใบเกรด

ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า 1,900 บาท

หากวีซ่ากำลังจะหมดอายุในขณะที่อยู่ในประเทศไทย นักศึกษาต้องแจ้งให้หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา อย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวันที่วีซ่าหมดอายุ ทั้งนี้เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมเอกสารที่จำเป็นและให้ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติลงนาม การยื่นขอวีซ่าจะต้องยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต้องรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะต่ออายุวีซ่าก่อนวันหมดอายุ การพำนักในประเทศขณะที่วีซ่าหมดอายุเป็นปัญหาร้ายแรงที่จะส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับรายวันและอาจถูกส่งกลับประเทศ การหมดอายุวีซ่านี้จะถูกประทับตราบนหนังสือเดินทางของนักศึกษาและจะถูกบันทึกข้อมูลโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากพำนักเกินกำหนดกว่า 90 วันนักศึกษาจะต้องออกนอกประเทศ

เอกสารที่จำเป็นในการต่อวีซ่าในสถานะ“ อยู่เกินกำหนด”:

 • แบบฟอร์มคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักเป็นการชั่วคราวต่อไป TM.7
 • แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน TM.30
 • หนังสือรับรองจาก MUIC (ภาษาไทย)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ภาพถ่ายเต็มหน้าขนาด 4 x 6 ซม. ไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบเสร็จรับเงินค่าหน่วยกิต
 • ใบเกรด

ค่าธรรมเนียมในการต่อวีซ่า 1,900 บาท
นอกจากนี้ การพำนักเกินกำหนดจะถูกปรับ 500 บาทต่อวัน สูงสุด 20,000 บาท

นักศึกษาสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนใหม่และ / หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลวีซ่าปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยวแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือจาก  http://www.immigration.go.th/

เมื่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองอนุมัติการเข้าประเทศแล้ว หนังสือเดินทางจะถูกประทับตราพร้อมกับเงื่อนไขการเข้าประเทศ เงื่อนไขหนึ่งคือการแจ้งเตือน 90 วัน

นักศึกษาสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนใหม่และ / หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นักศึกษษสามารถสอบถามข้อมูลเรื่องการแจ้งเตือน 90 วัน จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยแลกเปลี่ยน หรือจาก http://www.immigration.go.th/

เอกสารที่ต้องการ

 • การอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน แบบฟอร์ม TM.47 สามารถรับได้ที่หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง

หมายเหตุ: – เสียค่าปรับ 2,000 บาทสำหรับการแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ล่าช้ากว่ากำหนด

ใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศ

นักศึกษาที่ถือวีซ่าที่มีแผนที่จะท่องเที่ยวในวันหยุดนอกประเทศไทย ต้องยื่นขอใบอนุญาตเข้าประเทศแบบ single หรือ multiple ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นวีซ่าจะถูกยกเลิกและนักศึกษาจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดในการขอวีซ่านักศึกษาที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยนอกประเทศไทย

เอกสารการขอใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง สามารถขอรับได้ที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารที่ต้องยื่น:

 • แบบฟอร์มใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง TM.8 สามารถรับได้ที่หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา
 • ภาพถ่ายเต็มหน้าขนาด 4 x 6 ซม. ล่าสุดหนึ่งภาพ
 • สำเนาหน้าที่มีวีซ่าเข้าประเทศล่าสุด
 • สำเนาหน้าที่มีตราประทับ“ ราชอาณาจักรไทย”
 • สำเนาภาพถ่ายและหน้าที่มีข้อมูลของหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท สำหรับ single entry หรือ 3,800 บาท สำหรับ multiple entry

หมายเหตุ – เมื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครใด ๆ ข้างต้นนักศึกษาจะต้องใช้ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวีซ่าและกฎข้อบังคับ