ระบบการให้คะแนน

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ระบบการให้คะแนน

ระบบการให้คะแนน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่ละวิชาของนักศึกษาจะถูกบันทึกด้วยคะแนนตัวอักษร สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจำ

 เกรด
ผลสัมฤทธิ์
ช่วงคะแนน
เกรด
A
ยอดเยี่ยม
90-100
4.0
B+
ดีมาก
85-89
3.5
B
ดี
80-84
3.0
C+
ค่อนข้างดี
75-79
2.5
C
ปานกลาง
70-74
2.0
D+
อ่อน
65-69
1.5
D
อ่อนมาก
60-64
1.0
F
ตก
น้อยกว่า 60
0.0

สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจำ
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้:

I ยังไม่สมบูรณ์ (กำลังรอการประเมินผล)
รอการประเมินผล (Incomplete)
การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
Pการศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
Sพอใจ (Satisfactory)
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
AU การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
Wถอนการศึกษา (Withdrawal)

การตัดสินผลการศึกษา

  • สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจำไม่น้อยกว่า 1.00 หรือสัญลักษณ์ S เป็น การประเมินผลว่า ได้ หรือ ผ่าน (Pass) ในแต่ละรายวิชา
  • สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจำไม่ถึง 1.00 หรือสัญลักษณ์ U ในแต่ละรายวิชาถือว่ามีความรู้ความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ ถ้าจะตัดสินการประเมินผลเป็นอย่างอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจำคณะ

การให้ F จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  • นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านหรือทำโครงงานไม่ผ่าน
  • นักศึกษาที่ขาดสอบในวันสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมประจำคณะของวิทยาลัยนานาชาติ
  • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเนื่องจากเข้าเรียนไม่ครบ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด (รวมถึงรายวิชาที่มีการบรรยาย การฝึกงาน และ field trip)
  • นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เช่น มาสาย แต่งกายไม่เหมาะสมตามระเบียบ หรือทุจริตในการสอบ
  • นักศึกษาที่ได้รับเกรด“ I” และไม่สามารถสอบหรือทำโครงงานในภาคการศึกษาถัดไปได้ (ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา)