การสมัครเข้าหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต (MM)

วิธีการรับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ (MM)

หลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ (MM)

หากคุณสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร MM ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานในสายอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการด้วยการเรียนนอกเวลาในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คุณอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวที่จะเริ่มต้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทนี้ ทั้งนี้ขั้นตอนการสมัคร การส่งเอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงข้อกำหนดการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

สมัครเมื่อไร

ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม), ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายนถึงกรกฎาคม) – แต่ละภาคใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์

กำหนดการ

รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1
( ก.ย. – ธ.ค.)

รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 2
( ม.ค.- เม.ย.)

รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 3
( เม.ย. – ก.ค.)

ช่วงรับสมัคร

1 เม.ย.  –  27 ก.ค. 2566

1 พ.ย. 2566 – 23 ก.พ. 2567

กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย

3 ส.ค. 2566

6 มี.ค. 2567

ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์

4 ส.ค. 2566

7 มี.ค. 2567

วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์

6 ส.ค. 2566

9 มี.ค. 2567

วันประกาศผลสอบ

16 ส.ค. 2566

20 มี.ค. 2567

วันลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกและชำระเงิน

4-11 ก.ย.  2566

3-10 ม.ค. 2567

1-8 พ.ค. 2567

วันปฐมนิเทศ

จะแจ้งภายหลัง

จะแจ้งภายหลัง

วันที่เริ่มเรียน

16 ก.ย.  2566

13 ม.ค. 2567

11 พ.ค. 2567

ขั้นตอนการสมัครเข้า

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน

01

ตรวจสอบสิทธิ์ในการสมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร)
  TOEFL iBTIELTS AcademicMU-Grad PlusMU-Grad Test

  ไม่ต่ำกว่า 79 via https://www.ets.org/toefl/

  ไม่ต่ำกว่า 6.0
  via IDP or British Council

  ไม่ต่ำกว่า 70
  Faculty of Graduate Studies

  ไม่ต่ำกว่า 84

  (สำหรับผู้สำเสร็จการศึกษา
  จากมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ MU-Grad โปรดไปที่ลิงก์นี้ หรือติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)

หมายเหตุ: ในการยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นสำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาหรือมีสัญชาติจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเอกสารดังกล่าว

02

กรอกใบสมัครออนไลน์

03

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท (ไม่สามารถขอคืนได้) ไปที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบัญชีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีเลขที่333-208153-4
Swift codeSICOTHBK

04

ส่งเอกสารดังนี้

 • ใบรับชำระเงินค่าสมัครจากธนาคาร
 • เอกสารการสมัคร
  • ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง 2 ชุด
  • ใบรายงานผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 1 ชุด (ฉบับจริง)
  • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (จากอาจารย์ผู้สอนหรือนายจ้าง)
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (สำหรับผู้สมัครไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 2 ใบ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

   หมายเหตุ: เอกสารทุกแผ่นที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เรียงความวัตถุประสงค์ในการเรียน
  ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนเรียงความแสดงจุดประสงค์ในการสมัครเรียน ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัคร: โปรดระบุเหตุผลในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท, ความสนใจด้านการศึกษา, ความสัมพันธ์กับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือการจ้างงานในปัจจุบันของคุณ เป้าหมายในอาชีพของคุณ และคุณเชื่อว่าหลักสูตร MM สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร

  ความยาวและรูปแบบ: เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 และพิมพ์ชื่อนามสกุลและชื่อสาขาที่สมัครที่ด้านบนของหน้าแรก

05

คุณสมบัติ

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการสอบสัมภาษณ์

06

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จะประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทาง website ของ MUIC

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)