การสมัครเข้าหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต (MM)

วิธีการรับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ (MM)

สมัครเมื่อไร

ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม), ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายนถึงกรกฎาคม) – แต่ละภาคใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์

กำหนดการรอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1
( ก.ย. – ธ.ค.)
รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 2
( ม.ค.- เม.ย.)
รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 3
( เม.ย. – ก.ค.)
ช่วงรับสมัคร1 เม.ย.  –  22 ก.ค. 256510 พ.ย.2565 – 1มี.ค. 2566
กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย26 ก.ค. 256522 มี.ค. 2566
ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์27 ก.ค. 256523 มี.ค. 2566
วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์30 ก.ค. 256525 มี.ค. 2566
วันประกาศผลสอบ11 ส.ค. 25655 เม.ย. 2566
วันลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกและชำระเงิน5-11 ก.ย.  25654 – 8 ม.ค. 25662 – 7 พ.ค. 2566
วันปฐมนิเทศจะแจ้งภายหลังจะแจ้งภายหลัง
วันที่เริ่มเรียน17 ก.ย.  2565ม.ค. 25668 พ.ค. 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้า

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน

01

ตรวจสอบสิทธิ์ในการสมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร)
  TOEFL iBTIELTS AcademicMU-Grad PlusMU-Grad Test

  ไม่ต่ำกว่า 79 via https://www.ets.org/toefl/

  ไม่ต่ำกว่า 6.0
  via IDP or British Council

  ไม่ต่ำกว่า 70
  Faculty of Graduate Studies

  ไม่ต่ำกว่า 84

  (สำหรับผู้สำเสร็จการศึกษา
  จากมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ MU-Grad โปรดไปที่ลิงก์นี้ หรือติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)

หมายเหตุ: ในการยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นสำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาหรือมีสัญชาติจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเอกสารดังกล่าว

02

กรอกใบสมัครออนไลน์

03

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท (ไม่สามารถขอคืนได้) ไปที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบัญชีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีเลขที่333-208153-4
Swift codeSICOTHBK

04

ส่งเอกสารดังนี้

 • ใบรับชำระเงินค่าสมัครจากธนาคาร
 • เอกสารการสมัคร
  • ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง 2 ชุด
  • ใบรายงานผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 1 ชุด (ฉบับจริง)
  • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (จากอาจารย์ผู้สอนหรือนายจ้าง)
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (สำหรับผู้สมัครไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 2 ใบ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

   หมายเหตุ: เอกสารทุกแผ่นที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เรียงความวัตถุประสงค์ในการเรียน
  ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนเรียงความแสดงจุดประสงค์ในการสมัครเรียน ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัคร: โปรดระบุเหตุผลในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท, ความสนใจด้านการศึกษา, ความสัมพันธ์กับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือการจ้างงานในปัจจุบันของคุณ เป้าหมายในอาชีพของคุณ และคุณเชื่อว่าหลักสูตร MM สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร

  ความยาวและรูปแบบ: เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 และพิมพ์ชื่อนามสกุลและชื่อสาขาที่สมัครที่ด้านบนของหน้าแรก

05

คุณสมบัติ

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการสอบสัมภาษณ์

06

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จะประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทาง website ของ MUIC

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)