2+2 Dual-Degree

สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี
(สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย)

B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)

Joint Pathway Program

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์ ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจโลกรอบตัวเรา คณิตศาสตร์มีบทบาทพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้าและการเงิน วิทยาลัยนานาชาตินำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่รวมประโยชน์ของการศึกษาทั่วไปทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสูงผู้ซึ่งสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเป็นบุคลากรการสอนระดับมัธยมศึกษา หรือประกอบวิชาชีพในด้านไอที การเงิน การธนาคาร สถิติ และคณิตศาสตร์ประกันภัย

ด้วยระบบ I-design นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโท (minor) ได้ 2 แขนงวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์การตัดสินใจ (decision making) และ สถิติ (statistics) นอกจากนี้ เรายังมีชุดวิชา (track) ที่แนะนำให้เรียนสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน และคณิตศาสตร์ประกันภัยอีกด้วย  

ปริญญาที่ได้รับ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสการอาชีพ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การวิจัยและพัฒนาในภาคการค้าหรือในสถาบันการศึกษา
  • นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัย
  • ที่ปรึกษาของบริษัทในตำแหน่งบริหาร
  • นักสถิติและนักวางแผนในภาครัฐหรือเอกชน
  • เจ้าหน้าที่วิทยาการในแผนกความมั่นคงแห่งชาติ