สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (BBA)

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะมีความพร้อมทั้งทางด้านจุลภาคและมหภาคของเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงประยุกต์เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักศึกษามีพื้นฐานที่ดีในด้านเศรษฐศาสตร์ แต่ยังเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างตลาด และกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในโลกธุรกิจอีกด้วย
ปริญญาที่ได้รับ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสการอาชีพ
  • ตำแหน่งนักวิเคราะห์ในภาคเอกชน
  • ตำแหน่งในการวิจัยและ / หรือธุรกิจบริการข้อมูล
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • พนักงานของรัฐในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
  • ตำแหน่งในสถาบัน / องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • ทำงานในธุรกิจของครอบครัว
  • บัณฑิตวิทยาลัยสาขาเศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ / สังคมศาสตร์ / อสังหาริมทรัพย์ / โลจิสติกส์ / ประชากร (ทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทย)
  • ศึกษาต่อบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ)