การฝึกงาน

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจทุกสาขาจะต้องเข้าร่วมในการฝึกงานกับองค์กรภายนอกวิทยาลัยหรือภายในวิทยาลัยซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฏีสู่การปฏิบัติผ่านประสบการณ์การทำงานจริง

การฝึกงานภายในวิทยาลัย

Brew and Bev Bistro เป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกงานทางธุรกิจผ่านการบริหารร้านอาหารและกาแฟ ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานจริงนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคต การฝึกงานนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเพิ่มทักษะในการเป็นผู้นำ เรียนรู้การบริหารธุรกิจขนาดเล็ก และการพัฒนาทักษะการสร้างทีม ผ่านการวางกลยุทธ์รูปแบบธุรกิจ นอกจากนี้นักศึกษาฝึกงานยังได้พัฒนาความสามารถเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความขัดแย้ง การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน

นอกเหนือจากการได้รับประสบการณ์ในการทำธุรกิจแล้ว นักศึกษาฝึกงานยังได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการบริการที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก เนื่องจากพวกเขาให้บริการแก่นักศึกษา MUIC เจ้าหน้าที่ คณาจารย์และบุคคลทั่วไป

ติดต่อเรา
Brew and Bev Bistro
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
ประเทศไทย

+66 (0) 2441 0298
brewandbev.muic@gmail.com
Brew & Bev
brewnbev

การฝึกงานภายนอกวิทยาลัย

นักศึกษาจะต้องสมัครฝึกงานล่วงหน้าก่อนภาคการศึกษาที่พวกเขาจะไปฝึกงานจริง ในระหว่างระยะเวลาการฝึกงานสามเดือนนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการฝึกงานภายนอกของวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้ดูแล เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานนักศึกษาฝึกงานจะได้รับการประเมินโดยหัวหน้างานของบริษัทที่ฝึกงาน และจะต้องทำรายงานเกี่ยวกับ ประสบการณ์ ความสำเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนองานกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการฝึกงานเมื่อกลับมาเรียนต่อที่วิทยาลัย

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 4471-4474, 4486
Email: icbba@mahidol.ac.th
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.