สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (BBA)

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
(หลักสูตรนานาชาติ)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

การฝึกงาน

การฝึกงาน

นักศึกษาจะต้องสมัครฝึกงานล่วงหน้าก่อนภาคการศึกษาที่พวกเขาจะไปฝึกงานจริง ในระหว่างระยะเวลาการฝึกงานสามเดือนนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการฝึกงานภายนอกของวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้ดูแล เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานนักศึกษาฝึกงานจะได้รับการประเมินโดยหัวหน้างานของบริษัทที่ฝึกงาน และจะต้องทำรายงานเกี่ยวกับ ประสบการณ์ ความสำเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนองานกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการฝึกงานเมื่อกลับมาเรียนต่อที่วิทยาลัย