สโมสรนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรนักศึกษาที่ประกอบด้วยสมาชิก 24 คน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมและชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ สังคมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกจากนี้สโมสรนักศึกษามีหน้าที่ในการเป็นผู้แทนนักศึกษา ในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา เพื่อนำเสนอต่อวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการของสโมสรนักศึกษา

  • เพื่อสร้างวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นสถานที่ที่นักศึกษาได้เพลิดเพลินและเป็นเลิศในด้านวิชาการและสังคม
  • เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
  • เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่นักศึกษาและร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีการดำเนินงานร่วมกับตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีในการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ในทุก ๆ ปี โดยคณะกรรมการตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมขอบคุณรุ่นพี่ คณะกรรมการตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมรับน้อง ประชุมเชียร์และกีฬาน้องใหม่ และคณะกรรมการตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมอำลารุ่นพี่ปี 4 การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคการศึกษาที่ 3 ที่ทำการของสโมสรนักศึกษาตั้งอยู่ ณ ห้องหมายเลข 2212 ชั้น 2 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ

ข้อมูลทั่วไป

นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ:
นางสาว ปริชญา ว่องประเสริฐการ (พิซซ่า)
จำนวนคณะกรรมการ: 25 คน
ประจำปีการศึกษา: 2566-2567

ข้อมูลการเลือกตั้ง

ทีมที่ชนะการเลือกตั้ง: SMOJOJOJO
หมายเลขทีมที่ชนะการเลือกตั้ง: #5
จำนวนทีมที่ลงแข่งขันเลือกตั้ง: 6 ทีม
วันที่จัดการเลือกตั้ง: 3-4 กรกฎาคม 2566
รูปแบบการเลือกตั้ง: การเลือกตั้งปกติ

ผลการเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 985 คน
ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง 38คน
บัตรเสีย 34 ใบ

67 คะแนน

ทีมที่ 1: SMORN

158 คะแนน

ทีมที่ 2: SMORCA

137 คะแนน

ทีมที่ 3: SMOCELOT

151 votes

ทีมที่ 4: SMOCADO

199 votes

ทีมที่ 5: SMOJOJOJO

189 votes

ทีมที่ 6: SMOBARA

หมายเหตุ: คะแนนเลือกตั้งที่แสดงถูกปรับลดสอดคล้องกับกฎของการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

สมาชิกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริหาร
นางสาว ปริชญา ว่องประเสริฐการ (พิซซ่า)

นางสาว ปริชญา ว่องประเสริฐการ (พิซซ่า)

นายกสโมสรนักศึกษา

นางสาว พิมพ์ชนก สอนสง (พิม)

นางสาว พิมพ์ชนก สอนสง (พิม)

อุปนายก

นางสาว พิมพ์ญาดา สุพัตรานันท์ (พิม)

นางสาว พิมพ์ญาดา สุพัตรานันท์ (พิม)

เลขานุการ

นางสาว รสิตา ทัศวิชัย (เอิร์ธ)

นางสาว รสิตา ทัศวิชัย (เอิร์ธ)

เหรัญญิก

ฝ่ายประสานงานชมรมและกีฬา
นางสาว ญดา ฤทธาสวัสดิ์ (แทน)

นางสาว ญดา ฤทธาสวัสดิ์ (แทน)

ผู้ประสานงานชมรม

นางสาว วริศรา บัวศักดิ์ (ต้นข้าว)

นางสาว วริศรา บัวศักดิ์ (ต้นข้าว)

ผู้ประสานงานชมรม

นาย ฐปกฤต ทองอ้ม (คิม)

นาย ฐปกฤต ทองอ้ม (คิม)

ผู้ประสานงานชมรมกีฬา

ฝ่ายจัดการโครงการ
นางสาว กัลยกร วรปรางกุล (เบลล์)

นางสาว กัลยกร วรปรางกุล (เบลล์)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว ธนัญญา ธโนภานุวัฒน์ (ไอซ์)

นางสาว ธนัญญา ธโนภานุวัฒน์ (ไอซ์)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว นรวีร์ กีรติการกุล (แนน)

นางสาว นรวีร์ กีรติการกุล (แนน)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว วรรณวิสาข์ วรรณสาร (มีนา)

นางสาว วรรณวิสาข์ วรรณสาร (มีนา)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว พลอยตะวัน กลมเกลี้ยง (ดี๊ดี)

นางสาว พลอยตะวัน กลมเกลี้ยง (ดี๊ดี)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว รูฮิน - (รู)

นางสาว รูฮิน - (รู)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว อัยยา ศุภไพบูลย์ (ไอซ์)

นางสาว อัยยา ศุภไพบูลย์ (ไอซ์)

ผู้จัดการโครงการ

นาย เมธา ตันชัชวาล (ต้า)

นาย เมธา ตันชัชวาล (ต้า)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว Xian Yii Lee (เรเน่)

นางสาว Xian Yii Lee (เรเน่)

ผู้จัดการโครงการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาว ฑณรดา บัวกลีบ (พันซ์)

นางสาว ฑณรดา บัวกลีบ (พันซ์)

นักประชาสัมพันธ์

นางสาว มัชฌิมา ชัยมงคล (จี)

นางสาว มัชฌิมา ชัยมงคล (จี)

นักประชาสัมพันธ์

นางสาว ณัฐณิชา ปริญญานุสรณ์ (มอส)

นางสาว ณัฐณิชา ปริญญานุสรณ์ (มอส)

นักประชาสัมพันธ์

นาย จักรพรรดิ์ จันทรร่มลำดวน (เคน)

นาย จักรพรรดิ์ จันทรร่มลำดวน (เคน)

นักประชาสัมพันธ์

นาย พันธุ์ธัช ขวัญเมือง (ฮัท)

นาย พันธุ์ธัช ขวัญเมือง (ฮัท)

นักประชาสัมพันธ์

นางสาว วรรณนิสา เจียรไพศาลเจริญ (โมมิ)

นางสาว วรรณนิสา เจียรไพศาลเจริญ (โมมิ)

นักประชาสัมพันธ์

ประธานนักศึกษาแต่ละชั้นปี
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลือกตั้ง

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลือกตั้ง

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นาย วรพล กิติพงศ์ภากร (ปัณ)

นาย วรพล กิติพงศ์ภากร (ปัณ)

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 2

นาย เมษัณฑ์ ธีระจรรยาภรณ์ (เมษัณฑ์)

นาย เมษัณฑ์ ธีระจรรยาภรณ์ (เมษัณฑ์)

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 3

นางสาว จตุพร สารทพันธุ์ (ซี)

นางสาว จตุพร สารทพันธุ์ (ซี)

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4