สโมสรนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรนักศึกษาที่ประกอบด้วยสมาชิก 24 คน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมและชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ สังคมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกจากนี้สโมสรนักศึกษามีหน้าที่ในการเป็นผู้แทนนักศึกษา ในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา เพื่อนำเสนอต่อวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการของสโมสรนักศึกษา

  • เพื่อสร้างวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นสถานที่ที่นักศึกษาได้เพลิดเพลินและเป็นเลิศในด้านวิชาการและสังคม
  • เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
  • เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่นักศึกษาและร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีการดำเนินงานร่วมกับตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีในการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ในทุก ๆ ปี โดยคณะกรรมการตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมขอบคุณรุ่นพี่ คณะกรรมการตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมรับน้อง ประชุมเชียร์และกีฬาน้องใหม่ และคณะกรรมการตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมอำลารุ่นพี่ปี 4 การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคการศึกษาที่ 3 ที่ทำการของสโมสรนักศึกษาตั้งอยู่ ณ ห้องหมายเลข 2212 ชั้น 2 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ

ข้อมูลทั่วไป

นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ:
นาย เอกกวี วัชระเรืองศรี (ไลอ้อน)

จำนวนคณะกรรมการ: 24 คน
ประจำปีการศึกษา: 2565-2566

ข้อมูลการเลือกตั้ง

ทีมที่ชนะการเลือกตั้ง: SMOZILLA
หมายเลขทีมที่ชนะการเลือกตั้ง: #2

จำนวนทีมที่ลงแข่งขันเลือกตั้ง: 4 ทีม
วันที่จัดการเลือกตั้ง: 7-8 กรกฎาคม 2565
รูปแบบการเลือกตั้ง: เลือกตั้งออนไลน์

ผลการเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

1,072 คน

ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง

54 คน

224 คะแนน

ทีมที่ 1: S’MORE

449 คะแนน

ทีมที่ 2: SMOZILLA

58 คะแนน

ทีมที่ 3: SMO SUMMER

287 คะแนน

ทีมที่ 4: SMOKY BITE

หมายเหตุ: คะแนนเลือกตั้งที่แสดงถูกปรับลดสอดคล้องกับกฎของการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

สมาชิกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริหาร
นาย เอกกวี วัชระเรืองศรี (ไลอ้อน)

นาย เอกกวี วัชระเรืองศรี (ไลอ้อน)

นายกสโมสรนักศึกษา

นางสาว กชกร ภักดีสถิตวรา (โคช่า)

นางสาว กชกร ภักดีสถิตวรา (โคช่า)

อุปนายก – ฝ่ายใน

นางสาว อมลวรรณ วชิระเจริญวงศ์ (เอิร์น)

นางสาว อมลวรรณ วชิระเจริญวงศ์ (เอิร์น)

อุปนายก – ฝ่ายนอก

นางสาว พิมพ์ปภา วัฒนกาญจนะ (ภา)

นางสาว พิมพ์ปภา วัฒนกาญจนะ (ภา)

เลขานุการ

นาย อนันต์ธนา ทะปะละ (โฟล์ค)

นาย อนันต์ธนา ทะปะละ (โฟล์ค)

เหรัญญิก

ฝ่ายประสานงานชมรมและกีฬา
นางสาว นาราภัทร วิทยอำนวยคุณ (บัว)

นางสาว นาราภัทร วิทยอำนวยคุณ (บัว)

ผู้ประสานงานชมรม

นางสาว พิชญาดา โกกนุทาภรณ์ (ปริม)

นางสาว พิชญาดา โกกนุทาภรณ์ (ปริม)

ผู้ประสานงานชมรม

นางสาว กรชนก หลิน (นก)

นางสาว กรชนก หลิน (นก)

ผู้ประสานงานชมรมกีฬา

ฝ่ายจัดการโครงการ
นางสาว อัญชิสา สมบูรณ์ (ปูเป้)

นางสาว อัญชิสา สมบูรณ์ (ปูเป้)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว ฐิติชญา สุธานนท์ (ซี)

นางสาว ฐิติชญา สุธานนท์ (ซี)

ผู้จัดการโครงการ

นาย โชติพริษฐ์ ปรุงเกียรติ (ปุ้น)

นาย โชติพริษฐ์ ปรุงเกียรติ (ปุ้น)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว เมธาพร โชติภัทรวาณิช (แพมมี่)

นางสาว เมธาพร โชติภัทรวาณิช (แพมมี่)

ผู้จัดการโครงการ

นาย พลภัทร วรรัตน์ (เจ)

นาย พลภัทร วรรัตน์ (เจ)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว ภูษณิศา ยงค์สงวนชัย (มุก)

นางสาว ภูษณิศา ยงค์สงวนชัย (มุก)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว โซอี้ มอร์ริสัน (โซอี้)

นางสาว โซอี้ มอร์ริสัน (โซอี้)

ผู้จัดการโครงการ

นาย สรวิชญ์ นิ่มแก้ว (ฮาร์ท)

นาย สรวิชญ์ นิ่มแก้ว (ฮาร์ท)

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว นัชมิรา อาเซีย อามีน (แนช)

นางสาว นัชมิรา อาเซีย อามีน (แนช)

ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาว ณัฐปารี หวานยิ่ง (น้ำตาล)

นางสาว ณัฐปารี หวานยิ่ง (น้ำตาล)

นักประชาสัมพันธ์

นางสาว นภัค เวชกิจอมร (อ๋อม)

นางสาว นภัค เวชกิจอมร (อ๋อม)

นักประชาสัมพันธ์

นางสาว กวินนาถ เมฆรุ่งโรจน์ (เกรซ)

นางสาว กวินนาถ เมฆรุ่งโรจน์ (เกรซ)

นักประชาสัมพันธ์

นางสาว มนัสนันท์ เตชะวิบูลย์วงศ์ (ต้นฝน)

นางสาว มนัสนันท์ เตชะวิบูลย์วงศ์ (ต้นฝน)

นักประชาสัมพันธ์

ประธานนักศึกษาแต่ละชั้นปี
ไม่มี (อยู่ระหว่างการสรรหา)

ไม่มี (อยู่ระหว่างการสรรหา)

ประธานนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

นาย เมษัณฑ์ ธีระจรรยาภรณ์ (เมษัณฑ์)

นาย เมษัณฑ์ ธีระจรรยาภรณ์ (เมษัณฑ์)

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 2

นางสาว จตุพร สารทพันธุ์ (ซี)

นางสาว จตุพร สารทพันธุ์ (ซี)

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 3

นางสาว ปลื้มปิติ ปรีติปริทรรศน์ (ปลื้ม)

นางสาว ปลื้มปิติ ปรีติปริทรรศน์ (ปลื้ม)

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4