การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 2566 – 2567

ปีการศึกษา 2566 – 2567ภาคการศึกษาที่   1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาที่ 3ภาคฤดูร้อน
ช่วงสอบกลางภาค:9 – 29 ตุลาคม 25665 -25 กุมภาพันธ์ 256720 พฤษภาคม   – 9 มิถุนายน 2567ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ช่วงสอบปลายภาค:4 – 10 ธันวาคม 25661 – 7 เมษายน 256715 – 21 กรกฎาคม 256729 – 30 สิงหาคม 2567

กฏข้อบังคับสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา

นักศึกษาต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำการดังต่อไปนี้:

 1. การใช้หรือพยายามใช้ตำรา บันทึก เอกสาร เครื่องคำนวณ คอมพิวเตอร์ พจนานุกรม อุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ สัญลักษณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนในระหว่างการสอบ
 2. การจดบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย กระดาษหรือวัตถุอื่น ๆ ในการระหว่างการสอบ

หมายเหตุ ข้อบังคับนี้ใช้กับทั้งบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสอบและบันทึกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ

 1. มอบให้ผู้อื่นทำการสอบหรือทำหน้าที่แทนนักศึกษาคนอื่นเพื่อประโยชน์ในการสอบ
 2. คัดลอกผลงานของผู้อื่น
 3. ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ สื่อสารกับบุคคลอื่น ในระหว่างการสอบ
 4. มีสิ่งอื่น นอกเหนือจากเครื่องเขียน กระดาษข้อสอบ และกระดาษคำตอบบนโต๊ะ ในระหว่างการสอบ
 5. ส่งและ/หรือรับข้อสอบและ/หรือกระดาษคำตอบ ผ่านทางอีเมลหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ในระหว่างสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
 6. การทำสำเนา ถ่ายภาพ ฉีกหรือนำข้อสอบ กระดาษคำถามและ/หรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
 7. การติดต่อ สื่อสารต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาต
 8. การนำข้อสอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบออกไปไม่ว่าในลักษณะใดที่ทำให้เกิดการเผยแพร่ต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้ รวมทั้งการเปิดเผยหรือให้ username และ password หรือข้อมูลอื่นใดในลักษณะเดียวกันแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิ์เพื่อเข้าสู่ระบบการสอบและ/หรือการประเมินผล

คำตัดสินในสอบสวนการฝ่าฝืนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวน

การพิจารณาระดับโทษการทุจริตการสอบ:

 1. ได้ผลการศึกษาเป็น F ในรายวิชาที่ทุจริต
 2. ได้ผลการศึกษาเป็น F ในทุกรายวิชาที่ลงเรียนในภาคศึกษานั้น
 3. ให้พักการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป
 4. ให้พ้นสภาพนักศึกษา

ผลงาน เรียงความ, โครงการวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ต้องเป็นผลงานต้นฉบับของนักศึกษาเอง การลอกเลียนแบบอาจนำไปสู่การลงโทษดังกล่าวข้างต้น