การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

ปีการศึกษา 2565 – 2566 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 ภาคการศึกษาที่  3 ภาคฤดูร้อน
ช่วงสอบกลางภาค: 10 – 30 ตุลาคม 2565 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 22 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2566 ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ช่วงสอบปลายภาค: 6 – 12 ธันวาคม 2565 3 – 9 เมษายน 2566 17 – 23 กรกฎาคม 2566 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

กฏข้อบังคับสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา

นักศึกษาต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำการดังต่อไปนี้:

 1. การใช้หรือพยายามใช้ตำรา บันทึก เอกสาร เครื่องคำนวณ คอมพิวเตอร์ พจนานุกรม อุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ สัญลักษณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนในระหว่างการสอบ
 2. การจดบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย กระดาษหรือวัตถุอื่นๆ ในการระหว่างการสอบ
  หมายเหตุ ข้อบังคับนี้ใช้กับทั้งบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสอบและบันทึกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ
 3. มอบให้ผู้อื่นทำการสอบหรือทำหน้าที่แทนนักศึกษาคนอื่นเพื่อประโยชน์ในการสอบ
 4. คัดลอกผลงานของผู้อื่น
 5. ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ สื่อสารกับบุคคลอื่น ในระหว่างการสอบ
 6. มีสิ่งอื่น นอกเหนือจากเครื่องเขียน กระดาษข้อสอบ และกระดาษคำตอบบนโต๊ะ ในระหว่างการสอบ
 7. ส่งและ/หรือรับข้อสอบและ/หรือกระดาษคำตอบ ผ่านทางอีเมลหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในระหว่างสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
 8. การทำสำเนา ถ่ายภาพ ฉีกหรือนำข้อสอบ กระดาษคำถามและ/หรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
 9. การติดต่อ สื่อสารต่างๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาต

คำตัดสินในสอบสวนการฝ่าฝืนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวน

การพิจารณาระดับโทษการทุจริตการสอบ:

 1. ได้ผลการศึกษาเป็น F ในรายวิชาที่ทุจริต
 2. ได้ผลการศึกษาเป็น F ในทุกรายวิชาที่ลงเรียนในภาคศึกษานั้น
 3. ให้พักการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป
 4. ให้พ้นสภาพนักศึกษา
  ผลงาน เรียงความ, โครงการวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ต้องเป็นผลงานต้นฉบับของนักศึกษาเอง การลอกเลียนแบบอาจนำไปสู่การลงโทษดังกล่าวข้างต้น