ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/บริการการพิมพ์

แหล่งเครื่องมือสนับสนุนการเรียน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/บริการการพิมพ์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/บริการการพิมพ์

การสนับสนุนของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ บริการที่เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของเรานั้นมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน การร่วมมือ และการงานในหน้าที่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

การสนับสนุนของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ บริการที่เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของเรานั้นมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน การร่วมมือ และการงานในหน้าที่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ให้บริการนักศึกษาสำหรับการใช้บริการคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เมื่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่ได้ใช้เป็นห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนทั้งสิ้น 322 เครื่องให้บริการแก่นักศึกษาทั้งสองอาคาร

ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
(1) ห้อง 1512 มีคอมพิวเตอร์ 48 เครื่อง
(2) ห้อง 1513 มีคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง
(3) ห้อง 1514 มีคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง
(4) ห้อง 1514/1 มีคอมพิวเตอร์ 32 เครื่อง

ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร
(1) ห้อง 217 มีคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง
(2) ห้อง 220 มีคอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง (Mac Lab)
(3) ห้อง 222 มีคอมพิวเตอร์ 32 เครื่อง
(4) ห้อง 224 มีคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง
(5) ห้อง 226 มีคอมพิวเตอร์ 32 เครื่อง

ห้องคอมพิวเตอร์ (Free lab)

สิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 
ห้อง 1514 มีคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง
ห้อง 1516 มีคอมพิวเตอร์ 32 เครื่อง และพื้นที่ให้บริการ 12 ที่นั่งสำหรับนักศึกษาที่นำอุปกรณ์มาเอง

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร
ห้อง 221 มีคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง และพื้นที่ให้บริการ 25 ที่นั่งสำหรับนักศึกษาที่นำอุปกรณ์มาเอง
ห้อง 223 มีคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง และพื้นที่ให้บริการ 10 ที่นั่งสำหรับนักศึกษาที่นำอุปกรณ์มาเอง

บริการการพิมพ์สำหรับนักศึกษา

บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา 

พื้นที่ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ 3 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร
เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ 3 เครื่อง

ระเบียบข้อกำหนดในการให้บริการเป็นกฎที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเพื่อใช้ประโยชน์จากการบริการ

 • นักศึกษาหนึ่งคนจะได้รับโควต้าการพิมพ์ในแต่ละภาคการศึกษาดังนี้: 1 หน่วยกิตของรายวิชา = 36 หน้า (ขาวดำ) ในช่วงระยะเวลา Add-Drop โควต้าคือ 200 หน้า หลังจากระยะเวลา Add-Drop นักศึกษาจะได้รับเครดิตที่เหลือทั้งหมด (1 เครดิต x 36 หน้า)
 • ถ้านักศึกษาลงทะเบียน 20 หน่วยกิต จะได้รับโควต้าการพิมพ์ 720 หน้า หลังจากระยะเวลา Add-Drop นักศึกษาจะได้สิทธิ์ในการพิมพ์อีก 520 หน้า (รวมโควต้าที่ได้รับไปแล้วช่วง Add-Drop)
 • นักศึกษาสามารถพิมพ์เอกสารสีได้โดยแลกการพิมพ์กระดาษขาวดำ 7 แผ่นต่อพิมพ์สี 1 แผ่น
 • ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (50%) ของโควต้าที่ไม่ได้ใช้ในไตรมาสปัจจุบันจะถูกนำไปรวมกับโควต้าของไตรมาสถัดไป (แต่ไม่เกิน 800 หน้า)

บัญชีไมโครซอฟท์

การเปิดใช้งาน account
นักศึกษาจะต้องเปิดใช้ account โดยไปที่ลิงค์นี้: (https://myinternet.mahidol.ac.th) และจะต้องรอประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนที่ account ของนักศึกษาจะสามารถใช้ได้(Link:https://login.microsoftonline.com)

เปลี่ยนรหัสผ่าน
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองผ่านลิงค์นี้: (https://myinternet.mahidol.ac.th)

บริการอีเมล
นักศึกษาสามารถเข้าถึง account อีเมลด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft 365 for Education ได้ที่ https://login.microsoftonline.com

Google Apps เพื่อการศึกษา

เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ทางเลือกสำหรับนักศึกษาโดยมีแอพพลิเคชั่น เช่น Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, เอกสาร, เว็บไซต์ ฯลฯ

สมัครใช้บริการ
นักศึกษาจะต้องใช้ account อินเทอร์เน็ตเพื่อสมัครใช้บริการ Google Apps (Link: https://gap.mahidol.edu)

Account จะหมดอายุเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
(1) จบการศึกษาหรือขาดเรียนเป็นเวลานาน
(2)ใช้งาน account ไม่เหมาะสม

ศูนย์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ / คู่มือ

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำโปรแกรมมาตรฐานสำหรับนักศึกษาเช่น Microsoft Windows, Microsoft Office, Anti-virus เป็นต้น
(http: //softwaredownload.mahidol/) and corresponding user guides (http: //muit.mahidol/online.htm)

บริการ Wireless (Wi-Fi)

ของวิทยาลัยนานาชาติมีให้บริการทั้งหมด 178 พื้นที่

ที่อาคาร 1, 2, และ 3 วิทยาลัยนานาชาติ
ที่อาคารอทิตยาทร มี 100 พื้นที่

ติดต่อเรา

ศูนย์สนับสนุนด้านไอทีเพื่อให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำและการสนับสนุน

 • มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
  โทร. No.: 02 849-6022,
  อีเมล account@mahidol.ac.th
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล(MUIC)
  ติดต่อสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ห้อง 1515 ชั้น 5 อาคาร 1
  โทร.: 02 700 5000 ต่อ. 1555
  E-mail: icit@mahidol.ac.th

  ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 228 ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร
  โทร.: 02 700 5000 ext. 4200