สื่อต่างๆ

สื่อประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ อีกทั้งเอกลักษณ์ของภาพ สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของวิทยาลัยนานาชาติในฐานะสถาบันการศึกษาระดับโลก ซึ่งรวมถึงต่อไปนี้