Thailand Web Stat Truehits.net
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

Category

มหิดลอินเตอร์ต้อนรับรร.มัธยมปัญญารัตน์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จำนวนกว่า 35 คน เข้ารับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาระดับนานาช...

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 22-23  มกราคมที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUIC Job Fair & Study Abroad Fair 2020 ณ Exhibition Hall ชั้น 2 และลานประขาสัมพันธ์ ชั้น 1 อา...

มหิดลอินเตอร์จัดอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาโลกดิจิทัล

เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา หน่วยกลยุทธ์วิชาการกลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมWORKSHOP 5: Power of Digital Education Technology Enhance Learning&nb...

สภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 14 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิท...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กลุ่มเซ็นทรัล กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 มกราคม 2563 คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล และ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง...

มหิดลอินเตอร์จัดงานพี่เตรียมน้องเข้ามหิดลอินเตอร์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพี่เตรียมน้อง เข้ามหิดลอินเตอร์ ...

มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนกว่า 170 คน

เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Dr. Alexander Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของว...

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสังสรรค์ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีพร้อมด้วย ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม MUIC Sci...

นศ.มหิดลอินเตอร์ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

ชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน ภายใต้สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Volunteer Club) จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน “10 Day Camp” ขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 ธ.ค. 2562 ณ โรงเรียนบ้า...

มหิลดลอินเตอร์ต้อนรับกองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร ยิ่งยศ เจียรวุฒิ รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่จา...
1 2 3 9