2+2 Dual-Degree

สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี
(สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย)

B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)

Joint Pathway Program

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์

การเรียนรู้ในหลักสูตรฟิสิกส์ที่นี่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หัวข้อทางด้านฟิสิกพื้นฐานตั้งแต่ กลศาสตร์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก อุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์ควอนตัม รวมไปถึงทักษะในการทำงานในห้องปฏิบัติการ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์มีวิชาเลือกที่ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจมุ่งเน้นทาง Astrophysics และ Computational Physics ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อในระดับสูงด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้น สำหรับนักฟิสิกส์แล้ว ดวงดาวอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ปริญญาที่ได้รับ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสการอาชีพ
  • นักวิจัยในสถาบันต่างประเทศ
  • อาจารย์
  • นักวิเคราะห์การเงิน
  • ผู้สร้างนวัตกรรม (ธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ)
  • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี