รายชื่อหอพัก

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

รายชื่อหอพัก

รายชื่อหอพัก

รายชื่อหอพักเอกชนบริเวณศาลายา
ติดต่อหน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ห้อง A244 ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร
+66 (0) 2700 5000 #4231, 4232, 4236

icia@mahidol.ac.th