สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (BBA)

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการเงิน เป็นสาขาที่วางรากฐานทางการศึกษาด้านการเงินที่มั่นคง เน้นให้นักศึกษามีพื้นฐานและมีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการเงินที่ดี โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นของสาขานี้ คือ การเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการการเงินของธุรกิจ การลงทุนทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งกลยุทธ์ทางการเงินในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ หลักสูตรทางการเงิน ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ที่จำเป็นในด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงความรู้ทางธุรกิจอื่น ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์ข้อมูล การบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง การธนาคาร และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคำนวณในเชิงปฏิบัติ โดยทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และ/หรือทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำสิ่งที่เรียนมานั้นมาประยุกต์ใช้ในขณะฝึกงานและในการทำงานวิจัย
ปริญญาที่ได้รับ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสการอาชีพ
การศึกษาในสาขาวิชาการเงิน ของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการประกอบอาชีพในด้านต่อไปนี้ การให้คำปรึกษาทางการเงิน วาณิชธนกิจ การจัดการด้านการเงิน การจัดการความเสี่ยง การจัดการสินทรัพย์ การวิจัยทางการเงินและเศรษฐกิจ และ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในภาคเอกชน / ภาคธุรกิจ
  • นักวิจัยทางการเงินและ / หรือทางเศรษฐกิจ
  • ผู้จัดการกองทุน
  • ผู้จัดการด้านความเสี่ยงทางการเงิน
  • ผู้จัดการสินเชื่อ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ประกอบการเงินร่วมลงทุน
  • ศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา / ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านการเงิน

ข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาด้านจริยธรรมของ CFA