ทุนส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

หลักสูตร EP/MP

ทุนส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

ข้อกำหนดการสมัครขอรับทุน:

  1. กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายภายใน 6 เดือน หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าแล้ว
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงผลการศึกษาอื่นๆ สามารถนำส่งมาประกอบการพิจารณาได้
  3. ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบเข้าคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติ หรือผ่านการสมัครสอบคัดเลือกแบบตรงของศูนย์เตรียมฯ เพื่อเข้าศึกษาในระดับ PC หรือ MP เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

  1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือผลการเรียนของ PC (ผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา สามารถใช้สมัครได้เฉพาะภาคเรียนที่ 2 ของ PC เท่านั้น)
  2. สำเนาประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  3. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 300 คำ ในหัวข้อ “The desire to improve English or math proficiency in order to pursue further study at MUIC and future plans”
  4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ
  5. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากอาจารย์(ครู) หรือผู้ฝึกสอน (ที่ไม่ใช่อาจารย์ PC) (ตัวอย่างจดหมายรับรอง)โดยผู้ออกจดหมายรับรองต้องส่งจดหมายรับรองถึงสำนักงาน PC โดยตรง ทางอีเมล์หรือไปรษณีย์
  6. หลักฐานอื่นๆประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารที่แสดงการแข่งขัน  หรือ  รางวัลที่ได้รับ

ระยะเวลาการสมัครทุน

ระยะเวลาการสมัครทุน

มีผลในภาคการศึกษา

23 เมษายน – 14 มิถุนายน 2567

Q3/2024 (17 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2567)

2 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2567

Q4/2024 (16 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2567)