นักศึกษาปริญญาตรี

การโอนหน่วยกิต

การขอโอนหน่วยกิตจากวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยอื่นนักเรียนจะต้องเข้าศึกษาที่ MUIC ก่อน

นักเรียนไทย และต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการโอนหน่วยกิต

  • รายวิชาต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเหล่านี้ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
  • จะต้องส่ง transcript ฉบับจริงและรายละเอียดของวิชาที่ขอโอนหน่วยกิต
  • หลักสูตรจะต้องตรงกับเนื้อหาสามในสี่หรือมากกว่าของเนื้อหารายวิชาของ MUICที่เทียบเท่า
  • นักศึกษาไม่สามารถโอนหน่วยกิตได้มากกว่าครึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมสำหรับการสำเร็จการศึกษา
  • นักศึกษาต้องได้รับเกรดไม่น้อยกว่า C หรือเทียบเท่า
  • รายวิชาจากAdvanced Placement จะต้องแสดงเกรดไม่น้อยกว่า 3
  • รายวิชาจาก International Baccalaureate Diploma จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 4
  • เมื่อกระบวนการโอนหน่วยกิตเสร็จสิ้น นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือถอนรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิต

นักเรียนจะต้องเปรียบเทียบและจับคู่คำอธิบายรายวิชาที่ต้องการขอโอนหน่วยกิตและอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (OAA) จะดำเนินการส่งใบคำขอโอนหน่วยกิตเพื่อขออนุมัติต่อไป เมื่อแบบฟอร์มคำขอโอนหน่วยกิตเสร็จสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ OAA จะส่งแบบฟอร์มคำขอไปยังนายทะเบียนและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้าย

เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการการโอนหน่วยกิตเพื่อขออนุมัติ