การเทียบโอนหน่วยกิต

วิธีการรับสมัคร

การเทียบโอนหน่วยกิต

ระดับปริญญาตรี

เงื่อนไขในการขอโอนย้ายหน่วยกิต

 • เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
 • เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มาจากหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งในหรือต่างประเทศที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหา และให้ประสบการณ์การเรียนรู้ครอบคลุมหรือเทียบเคียงกันได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนย้ายหน่วยกิต และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบการอนุมัติ
 • รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้โอนย้ายหน่วยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์เป็น T และจะไม่นำมาคิดคะแนนเฉลี่ย (GPA)
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการขอโอนย้ายหน่วยกิต ได้แก่ ทรานสคริปต์ และรายละเอียดรายวิชาที่ขอโอนย้าย

 

ข้อเปรียบเทียบเงื่อนไขการขอโอนย้ายหน่วยกิตกรณีทั่วไปและเงื่อนไขการย้ายหน่วยกิตกรณีได้รับปริญญาเกียรตินิยม

เงื่อนไขในการขอโอนย้ายหน่วยกิตแบบทั่วไป
 • เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C หรือเทียบเท่า
 • เงื่อนไขในการโอนย้ายหน่วยกิตในหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติมีดังนี้
  • รายวิชาที่ขอโอนย้ายจาก Advanced Placement ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3
  • รายวิชาที่ขอโอนย้ายจาก International Baccalaureate Diploma ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 4
  • รายวิชาที่ขอโอนย้ายจาก Advanced Placement ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า B
 • รายวิชาที่ขอโอนย้ายหน่วยกิต ให้ทำได้ไม่เกิน 50% ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เงื่อนไขในการขอโอนย้ายหน่วยกิตแบบเกียรตินิยม
 • เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า
 • เงื่อนไขในการขอโอนย้ายหน่วยกิตในหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติมีดังนี้
  • รายวิชาที่ขอโอนย้ายจาก Advanced Placement ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 4
  • รายวิชาที่ขอโอนย้ายจาก International Baccalaureate Diploma ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 5
  • รายวิชาที่ขอโอนย้ายจาก Advanced Placement ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า B
 • รายวิชาที่ขอโอนย้ายหน่วยกิต ให้ทำได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
Note: นักศึกษาจะต้องศึกษารายละเอียดวิชา เปรียบเทียบและจับคู่ในวิชาที่ต้องการขอโอนย้ายหน่วยกิต ซึ่งอาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยทะเบียนและประเมินผลได้ในเบื้องต้น หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งใบคำขอโอนย้ายหน่วยกิตเพื่อขออนุมัติจากทางภาควิชาต่อไป ทั้งนี้เมื่อแบบฟอร์มคำขอโอนย้ายหน่วยกิตเสร็จสมบูรณ์  หน่วยทะเบียนฯ จะส่งแบบฟอร์มคำขอไปยังนายทะเบียนและรองคณบดีฝ่ายการศึกษาตามลำดับเพื่อขออนุมัติในขั้นตอนนสุดท้าย โดยรวมแล้ว จะใช้เวลาในขั้นตอนการโอนย้ายหน่วยกิตทั้งสิ้น ประมาณ 1 ภาคการศึกษา