การสมัครเข้าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

วิธีการรับสมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

คุณสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราชาวนักศึกษาหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณผ่านแผนการเรียนนอกเวลาพร้อมเรียนในช่วงสุดสัปดาห์หรือไม่? คุณอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวที่จะเริ่มต้นศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร MBA ของเรา รวมถึงข้อกำหนดการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

สมัครเมื่อไร

ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม), ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายนถึงกรกฎาคม) – แต่ละภาคใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ หากท่านสนใจหลักสูตร MBA ของ MUIC เราจะติดต่อคุณทันทีที่เปิดรับสมัครหลักสูตร MBA
Link google form: https://forms.gle/9bjU6LQP8GDSZx7D8
กำหนดการ รอบการสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 (ก.ย. – ธ.ค.) รอบการสมัคร ภาคการศึกษาที่ 2 (ม.ค.- เม.ย.) รอบการสมัคร ภาคการศึกษาที่ 3 (เม.ย. – ก.ค.)
ช่วงรับสมัคร 1 มี.ค. – 18 มิ.ย. 2565
กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย 24 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์ 29 มิ.ย. 2565
วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ 2 ก.ค. 2565
วันประกาศผลสอบ 12 ก.ค. 2565
ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 18 – 29 ก.ค. 2565
วันที่เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 6 ส.ค. 2565
วันลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกและชำระเงิน 5 – 11 ก.ย.  2565 3 – 9 ม.ค. 2566 2 – 5 พ.ค. 2566
วันปฐมนิเทศ พ.ย. 2565
วันที่เริ่มเรียน 17 ก.ย.  2565 14 ม.ค. 2566 13 พ.ค. 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้า

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน

01

เริ่มส่งข้อมูลออนไลน์

02

การชำระเงิน

โอนค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท (ไม่สามารถขอคืนได้) ไปที่

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีเลขที่ 333-208153-4
Swift code SICOTHBK

03

การส่งเอกสาร

ส่งสลิปใบชำระเงินค่าสมัครและเอกสารในการสมัครทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ไปยังสำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองมาที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษา (The Office of International Graduate Studies) (iGS)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารอทิตยาทร, ห้อง 422 ชั้น 4
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
ประเทศไทย

** โทร: +66 2 700 5000 Ext. 4483**

04

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์

 1. ส่งเรียงความวัตถุประสงค์ตามที่วิทยาลัยกำหนดในรูปแบบ pdf และส่งมาที่อีเมล์  icgrad@mahidol.ac.th

05

คุณสมบัติ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะต้องทำการทดสอบ MUIC-QPT (หากวิทยาลัยกำหนด)  และสอบสัมภาษณ์

หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร MBA ควร:
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผ่านการทดสอบคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้; สอบผ่าน GMAT ภายใน 5 ปีนับจากวันที่สมัครหรือสอบผ่าน MUIC-QPT จัดโดย MUIC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUIC-QPT กรุณาติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)
 • ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ภายใน 2 ปีนับจากวันที่สมัคร

TOEFL iBT

IELTS Academic

MU Grad Plus

MU ELT

ไม่ต่ำกว่า 79

via https://www.ets.org/toefl/
< ไม่ต่ำกว่า 6.0 via IDP or British Council

ไม่ต่ำกว่า 70

Faculty of Graduate Studies

ไม่ต่ำกว่า 84

(สำหรับผู้สำเสร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ MU-Grad โปรดไปที่ลิงก์นี้หรือติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS) หมายเหตุ: ในการยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นสำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาหรือมีสัญชาติจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเอกสารดังกล่าว เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการสมัคร
 • ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง 2 ชุด
 • ใบรายงานผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ชุด
 • ใบรายงานผลการทดสอบคณิตศาสตร์ฉบับจริง 1 ชุด
 • จดหมายรับรองสองฉบับจากอาจารย์หรือนายจ้าง
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
หมายเหตุ: เอกสารทุกแผ่นที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เรียงความวัตถุประสงค์

สำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนเรียงความ 2 เรื่อง
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัคร ต่อไปนี้

 • โปรดเขียนเหตุผลในการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทซึ่งมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณ / เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของอาชีพของคุณ (450 คำ)
 • การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยหลายด้าน โปรดแสดงความคิดเห็นถึงอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อเศรษฐกิจไทย และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมนั้นเพิ่มขึ้นจะเป็นการช่วยพัฒนา และ/หรือ เป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจ บริษัท และพนักงานอย่างไร (ไม่น้อยกว่า 500 คำ)

รูปแบบการเขียนเรียงความ:  เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษโดย ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาด Font “12” และพิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร และหลักสูตรที่สมัคร ที่ด้านบนมุมขวาของเรียงความทุกหน้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)