ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

ขอแสดงความยินดี
สำหรับนักศึกษาใหม่

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ : รหัสนศ. ID.6780001-6780329

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 -68
(16 กันยายน - 15 ธันวาคม 2567)

ติดต่อแผนกทะเบียนและงานวิชาการ