บริการด้านธนาคาร

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

บริการด้านธนาคาร

บริการด้านธนาคาร

เอกสารที่ใช้เปิดบัญชี: สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและจดหมายรับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ธนาคารในวิทยาเขตศาลายา:

  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกรุงเทพ (มีบริการ Western Union)
  • และยังมีธนาคารอื่นเปิดให้บริการโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เช่นธนาคารกสิกรไทย ฯ
  • มีตู้ ATM บริการชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติและสำนักงานอธิการบดี
การถอนเงินจากตู้ ATM: วงเงิน 20,000 บาท/วัน ค่าใช้จ่ายพื้นฐานโดยประมาณ ( 1 USD $ = ประมาณ 32.00 บาท)
ค่าหอพัก 5,800-13,000 บาท/เดือน
ค่าสาธารณูปโภค 2,500 บาท/เดือน
ค่าอาหาร 6,000 – 9,000 บาท/เดือน
ค่าหนังสือ 3,000 บาท/เทอม
ค่าเดินทาง 2,000 บาท/เดือน