รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (PDF)วันที่ได้รับการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิยาลัย 
ภาคการศึกษาที่ 3/2564-2565สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติปริญญาวันที่ 26 สิงหาคม 2564  (ประจำปี 2564)
5 สิงหาคม 2564, 30 กรกฎาคม 2564  (ประจำปี 2563)
ภาคการศึกษาที่ 4/2564-2565สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติปริญญาวันที่ 30 กันยายน 2564 (ประจำปี 2564)
ภาคการศึกษาที่ 1/2565-2566สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติปริญญาวันที่
25 มกราคม 2565, 11 พฤศจิกายน 2564, 24 ธันวาคม 2564  (ประจำปี 2564)
ภาคการศึกษาที่ 2/2565-2566สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติปริญญาวันที่
25 พฤษภาคม 2565, 27 เมษายน 2565 (ประจำปี 2564)

หน่วยทะเบียนและประเมินผล สำนักงานวิชาการ