รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (PDF) วันที่ได้รับการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 3/2565-2566 สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติปริญญาวันที่ 26 สิงหาคม 2566, 26 กรกฎาคม 2566
ภาคการศึกษาที่ 4/2565-2566 สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติปริญญาวันที่ 25 กันยายน 2566
ภาคการศึกษาที่ 1/2566-2567 สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติปริญญาวันที่ 25 ตุลาคม 2566 และ 25 มกราคม 2567
ภาคการศึกษาที่ 2/2566-2567 ยังไม่ระบุ

หน่วยทะเบียนและประเมินผล สำนักงานวิชาการ