กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

B.M.

การจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)

สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ

B.M.

การจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)

สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

เราเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM) ตั้งแต่ปี 2529 โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อผลิตผู้นำในอนาคตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป้าหมายของเราคือการจัดให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์อย่างเพียงพอโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาการเน้นถึงความสำคัญของประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาและหาวิธีแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

ทำไมเรียนสาขาการท่องเที่ยวและบริการ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมและงานอีเวนต์ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอแม้จะมีวิกฤตทางเศรษฐกิจ แนวโน้มที่แข็งแกร่งนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคต
 • ภาคการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของ GDP และคาดว่าจะมีการเติบโตในระยะยาวในอีก 10 ปีข้างหน้า
 • ภาคที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมีความต้องการอย่างมากสำหรับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ การได้รับปริญญาในสาขานี้จะเตรียมความพร้อมให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้
 • ทักษะมากมายจากการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยว การต้อนรับและการจัดการกิจกรรม สามารถถ่ายโอนไปยังสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบริการ
วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

พันธกิจ
 • เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาคิดนอกกรอบและช่วงวิกฤตและกระตุ้นให้พวกเขาทำหน้าที่อย่างมืออาชีพและมีจริยธรรม
 • เตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองโลกที่มีความสามารถไม่เป็นสองรองใครในเวทีโลกผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เพื่อสร้างการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในด้านการศึกษาและการวิจัย
ผลการเรียนรู้

โปรแกรม THM สร้างนักเรียนที่มีทักษะและความสามารถดังต่อไปนี้

 • ความสามารถในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์
 • ความสามารถในการสื่อสารในภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่เลือก
 • ความรับผิดชอบทางจริยธรรม
 • ความเป็นมืออาชีพและความตั้งใจในการบริการ
 • ทักษะและความรู้เฉพาะด้านในด้านการบริการ
 • ความสามารถในการใช้ความรู้และการปฏิบัติงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เลือก
 • ความสามารถในการใช้ความรู้เชิงบริหารและผู้ประกอบการและการปฏิบัติในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เลือก
 • ความสามารถในการใช้จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพในการดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและการต้อนรับ
 • ความสามารถในการใช้มาตรฐานการสื่อสารระดับสูงสำหรับโครงการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
 • แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและการทำงานเป็นทีมที่ดีและแสดงบทบาทในกลุ่มงานอย่างเหมาะสมและความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม
 • วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือบรรเทาปัญหา / ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการดำเนินงานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
 • ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนหลังจากวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
 • ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพและ / หรือเชิงปริมาณเพื่อให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและการต้อนรับสำหรับวิชาการหรืออุตสาหกรรม / ธุรกิจ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM)
ห้อง 426 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.