กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

B.B.A.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

B.B.A.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการเงิน

B.B.A.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

B.B.A.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการตลาด

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 4 สาขา อันประกอบด้วย สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สาขาการเงิน, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, และสาขาการตลาด นอกจากนี้ยังเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 สาขา อันเป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่น มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพพร้อมด้วยทักษะการตัดสินใจที่ดี

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ AACSB โปรแกรมการบริหารธุรกิจมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประกอบด้วย การเรียนรู้จากธุรกิจจริง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การบรรยายเชิงโต้ตอบ แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติในการเขียนและการพูด เทคนิคการประเมินห้องเรียนและอื่น ๆ เรามั่นใจว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจของเราจะช่วยให้บัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานจริงในโลกธุรกิจในระดับสากลอันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ผู้บริหาร และศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ

ภาควิชาบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติจะได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้นำในการให้การศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและหลากหลาย

เพื่อให้การศึกษาที่มีความเป็นนวัตกรรมและนำไปประยุกต์ปฎิบัติได้เพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีแนวคิดผู้ประกอบการ และเพื่อนำเสนองานวิจัยและการบริการที่สร้างผลกระทบให้เกิดสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงใหม่และยั่งยืนมากขึ้น

  • กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ AACSB
  • โปรแกรมการบริหารธุรกิจมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประกอบด้วย การเรียนรู้จากธุรกิจจริง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การบรรยายเชิงโต้ตอบ แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติในการเขียนและการพูด เทคนิคการประเมินห้องเรียนและอื่น ๆ
  • เรามั่นใจว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจของเราจะช่วยให้บัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานจริงในโลกธุรกิจในระดับสากลอันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ผู้บริหาร และศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ

การทำงานเป็นทีม: นักศึกษาสามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ ประสบความสำเร็จ
การวิเคราะห์: นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนและสามารถตัดสินใจสรุปเชิงตรรกะ
นวัตกรรม: นักศึกษาสามารถตอบโจทย์ปัญหาทางธุรกิจด้วยความคิดและวิธีการที่เป็นนวัตกรรม
จริยธรรมและความยั่งยืน: นักเรียนสามารถประเมินประเด็นด้านจริยธรรมในบริบททางธุรกิจและเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนทางธุรกิจ
การจัดการ: นักศึกษาเข้าใจหลักการการจัดการและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ความรู้และทักษะเฉพาะ: นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเฉพาะสาขาในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

กลุ่มสาขานี้เปิดสอน 4 สาขา
สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น.
Follow BBA MUIC
โทรศัพท์
อีมเล์