ภาพรวมของกลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 4 สาขาอันประกอบด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สาขาการเงิน, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, และสาขาการตลาด นอกจากนี้ยังเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 สาขา อันเป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่น มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพพร้อมด้วยทักษะการตัดสินใจที่ดี

ทำไมต้องเรียนวิชาบริหารธุรกิจ?

  • กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ AACSB
  • โปรแกรมการบริหารธุรกิจมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประกอบด้วย การเรียนรู้จากธุรกิจจริง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การบรรยายเชิงโต้ตอบ แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติในการเขียนและการพูด เทคนิคการประเมินห้องเรียนและอื่น ๆ
  • เรามั่นใจว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจของเราจะช่วยให้บัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานจริงในโลกธุรกิจในระดับสากลอันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ผู้บริหาร และศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 4471-4474, 4486
Email: icbba@mahidol.ac.th
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.