2+2 Dual-Degree

สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี
(สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย)

B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)

Joint Pathway Program

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรเคมีของวิทยาลัยนานาชาติ เริ่มรับนักศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2529 ปัจจุบันหลักสูตรได้รับการยอมรับตามมาตรฐานของสมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical Society: ACS) ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 เป็นแห่งแรกในเอเชียและแห่งที่สามนอกสหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นหลักสูตรที่นักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เข้าศึกษาต่อได้ในกรณีที่ได้รับทุนให้ศึกษาต่อต่างประเทศ

สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ” เรียนอะไรกัน?
สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มีสามทางเลือก ให้กับความฝันและเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกันของนักเรียน

 1. สำหรับผู้ที่มีความฝันจะเรียนต่อและทำงานในต่างประเทศ สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี (สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย) รับปริญญาตรีพร้อมกันสองใบ ใบแรกสาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกรับปริญญาใบที่สองจาก Flinders University ประเทศออสเตรเลีย ในสาขา Forensic and Analytical Science ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาที่ต้องการในประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก
  • Flinders University ให้ทุนการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าในปีแรกของความร่วมมือนี้ และมีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโท/เอกได้ที่ Flinders University ในโครงการพิเศษที่กำลังเจรจาต่อไป
 2. สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายให้จบปริญญาโทชัดเจน สาขาวิชาเคมีจัดให้มีเส้นทางปริญญาตรี+โทในลักษณะ 4+1 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาลงวิชาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเภสัชวิทยาในระหว่างเรียนปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีที่วิทยาลัยนานาชาติ  ทำให้จบการศึกษาในระดับปริญญาโท  M.Sc. (Pharmacology) ได้เร็วขึ้น โดยสามารถเลือกวิชาเอกสำหรับปริญญาโทได้ คือ Medical Pharmacology หรือ Systems Pharmacology เมื่อจบการศึกษาในเส้นทางนี้สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในวงการพัฒนายาใหม่ เป็นทั้งอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • การเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีทุนการศึกษาให้เช่นกัน *
 3. สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างตามหาความฝันของตนเองหรืออยากเปิดทางเลือกไว้ให้หลากหลาย การเรียนสาขาวิชาเคมีในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่ลดจำนวนหน่วยกิตลงแล้วสามารถเรียนอย่างเร่งรัดให้จบได้ในเวลาน้อยกว่าสี่ปี หรือ นักศึกษาสามารถใช้โอกาสนี้
  • ฝึกงานกับเอกชนเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกพิเศษ
  • ทำวิจัยในสาขาเฉพาะทางกับอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกพิเศษ
  • ไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นในต่างประเทศ
  • เลือกเรียนวิชาเอกคู่ (double major) เลือกเรียนวิชาโท (minor) ในสาขาอื่นที่วิทยาลัยเปิดสอนให้เหมาะสมกับความถนัดและความต้องการของตนเองได้

เมื่อจบการศึกษาในเส้นทางนี้สามารถเลือกเรียนต่อหรือทำงานได้ตามทักษะและประสบการณ์ที่เลือกสะสมในระหว่างเรียน ผู้ที่สอบผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมีแล้วสามารถเลือกเข้าหรือเปลี่ยนระหว่างสามเส้นทางดังกล่าวได้ทุกภาคการศึกษา นักศึกษาทั้งสามกลุ่มมีสิทธิเข้าศึกษาต่อปริญญาโทที่ University of Bristol หลังจบปริญญาตรีแล้วในโครงการ UOB MUIC 4+1 Global Transfer Programme ได้ทุนเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน 10%

ปริญญาที่ได้รับ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX