หลักสูตรแลกเปลี่ยน (สำหรับนักศึกษาการจัดการการบริการนานาชาติ)

หลักสูตรแลกเปลี่ยน สำหรับนักศึกษาการจัดการการบริการนานาชาติ ( APHMP)

หลักสูตรแลกเปลี่ยน สำหรับนักศึกษาการจัดการการบริการนานาชาติ ( APHMP)

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่ง สำหรับนักศึกษาการจัดการการบริการนานาชาติ

 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
 • The Chinese University of Hong Kong และ
 • University of Queensland (UQ)

Asia-Pacific Hospitality Management Program (APHMP)

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติที่จัดตั้งขึ้นในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยระดับโลกทั้งสาม:

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Chinese University of Hong Kong (CUHK) ฮ่องกง
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ, University of Queensland (UQ), ประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาจะใช้เวลาหนึ่งเทอมที่แต่ละมหาวิทยาลัยสามแห่ง แห่งแรกที่วิทยาลัยนานาชาติ จากนั้นที่ The Chinese University of Hong Kong (CUHK) และสุดท้ายที่ The University of Queensland (UQ), ประเทศออสเตรเลีย

ผลประโยชน์ต่อนักศึกษา

โปรแกรมแลกเปลี่ยนนี้

 • มอบประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเพื่อผลักดันความเป็นเลิศด้านวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ
 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยระดับโลกทั้งสามแห่ง
 • เพิ่มพูนการตอบสนองทางวัฒนธรรมและความสามารถในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา
 • กระตุ้นให้นักศึกษาทำหน้าที่เป็นทูตของมหาวิทยาลัยและประเทศของตน
 • พัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในจริยธรรมทางธุรกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจากสภาพแวดล้อม/สิ่งรอบตัวจากทั้งสามมหาวิทยาลัย
 • ปรับปรุงการสื่อสารและทักษะความเป็นผู้นำของนักศึกษา

เกณฑ์การรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 • ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.85 และคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 570
 • เส้นทางสู่การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางที่อเมริกาและอาชีพแพทย์