สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2+2 Dual-Degree

สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี
(สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย)

B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)

Joint Pathway Program

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศาสตร์แห่งวิทยาการคำนวณกำลังเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างน่าทึ่งแกนความรู้นี้ถูกนำไปใช้คิดค้นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things — IoT) และสมองเทียม สร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยการผสานความสามารถในการคำนวณใหม่ในการรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจำนวนมหาศาล ในยุคนี้ นี่คือวิทยาศาสตร์ที่สัมผัสกับทุกชีวิตและขับเคลื่อนความพยายามที่ทันสมัยทุกอย่าง นักศึกษาในหลักสูตรของเราจะได้รับการฝึกฝนให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพร้อมที่จะสร้างและขับเคลื่อนเทคโนโลยีในอนาคตผ่านโครงการภาคปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้
ปัจจุบันหลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และได้รับการยอมรับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นหลักสูตรที่นักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เข้าศึกษาต่อได้ในกรณีที่ได้รับทุนให้ศึกษาต่อต่างประเทศ

นอกจากหลักสูตรของเราจะครอบคลุมพื้นฐานด้านต่างๆ ของศาสตร์วิทยาการคำนวณแล้ว การศึกษาในหลักสูตรนี้จะให้นักศึกษาเลือกเจาะลึกในสาขาที่ตนเองสนใจ นักศึกษาสามารถเลือกสาขา 1. AI และศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล 2. การสร้างซอฟต์แวร์ 3. วิศวกรแพลตฟอร์มข้อมูล 4. วิทยาการคอมพิวเตอร์สายวิจัย หรือจะผสมผสานสาขาเหล่านี้ตามความชอบของตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและดูแล จึงทำให้หลักสูตรของเราเหมาะสมกับทั้งผู้ที่ต้องการงานที่ให้ผลตอบแทนดีทันทีหลังจบการศึกษา ไปจนกระทั่งผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อ

ปริญญาที่ได้รับ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสการอาชีพ
  • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ / วิศวกรที่มีความสามารถในการออกแบบดำเนินการและปรับใช้โซลูชัน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรแพลตฟอร์มข้อมูล
  • ศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์รวมถึงหุ่นยนต์และชีวสารสนเทศ
  • เจ้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ / บริษัทสตาร์ทอัพ
  • วิจัยและพัฒนาในภาคการค้าและในสถาบันการศึกษา
  • ที่ปรึกษาด้านไอทีและวิศวกรแก้ปัญหาเช่น นวัตกรรมการเกษตรและยาที่มีประสิทธิภาพ
  • ทำงานเป็นอาจารย์ หรือผู้ช่วยสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษาและโรงเรียนนานาชาติ
  • เป็นพนักงานขายหรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในแผนกไอที