คณาจารย์ตามกลุ่มสาขาวิชา

เกี่ยวกับ MUIC

ประวัติคณาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

ประวัติคณาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสาขาวิชาระดับปริญญาตรี ประกอบไปด้วย กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วย)

คณาจารย์ตามกลุ่มสาขาวิชา