การลงทะเบียน

การลงทะเบียน

นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถลงทะเบียนภายหลังได้ในช่วงเวลา เพิ่ม / ถอน รายวิชา (โดยมีค่าลงทะเบียนล่าช้า 200 บาทต่อวันจนถึงสูงสุด 2,000 บาท)
ระยะเวลาการลงทะเบียนและ เพิ่ม / ถอน จะถูกกำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของโปรแกรมที่กำหนด
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา; ข้อยกเว้นสำหรับระเบียบนี้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาทุกคนจะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ SKY

การชำระเงิน
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ นักศึกษาต้องพิมพ์สำเนาใบแจ้งหนี้แล้วนำมาชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใดก็ได้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ธนาคาร
ไทยพานิชย์
สาขา
มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่บัญชี
333-3-00534-5
Swift code
SICOTHBK