ตารางสอน

ตารางสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

วิชาบังคับ (ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564)

Research Development In The Business World II

3 Credits

Sat. 9:00 a.m.- 12:00 p.m.

 

Business m and Planning I

3 Credits

Sun. 1:00 p.m.- 4:00 p.m.

 

Business Strategy And Planning II

3 Credits

Sat. 9:00 a.m.- 12:00 p.m.

 

วิชาเลือก (ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564)

Innovation Strategy and Creativity

3 Credits

Sun. 9:00 a.m.- 12:00 p.m.

 

Innovation Implementation and Technology

3 Credits

Sat. 1:00 p.m.- 4:00 p.m.

 

Seminars on Creativity and Innovation

3 Credits

Sun. 9:00 a.m.- 12:00 p.m.