ระเบียบข้อบังคับด้านวิชาการ

ระเบียบข้อบังคับด้านวิชาการ

ระเบียบข้อบังคับด้านวิชาการ

 • นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของชั้นเรียนเพื่อมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค การเข้าห้องเรียนสายสามครั้งเท่ากับการขาดหนึ่งครั้ง
 • นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบล่วงหน้าเมื่อนักศึกษามีเหตุผลอันสมควรในการออกจากชั้นเรียนก่อนหรือมาสาย
 • นักศึกษาต้องปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายในขณะที่เรียน ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อเปิดอุปกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน
 • นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียน
 • นักศึกษาควรสวมใส่ชุดที่สุภาพเหมาะสมกับบรรยากาศในห้องเรียน
  • นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัว MUIC ทุกครั้งที่สอบ
  • นักศึกษาต้องมาถึงตรงเวลา ผู้ที่มาถึงช้ากว่า 30 นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอบ ทุกคนต้องนั่งสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
  • เฉพาะนักศึกษาที่มีชื่อในใบลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถเข้าสอบได้
  • นักศึกษาต้องนั่งในที่นั่งที่จัดไว้และลงลายมือชื่อในบันทึกการเข้าสอบ
  • นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หนังสือ บันทึก เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์หรือเอกสารอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนก่อน
  • นักศึกษาต้องปิดโทรศัพท์มือถือ
  • สิ่งของทุกชิ้น (รวมถึงโทรศัพท์มือถือ) จะต้องเก็บให้พ้นสายตาและไปถึง
  • ขอแนะนำให้นักศึกษาเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ
  • นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยระหว่างการสอบ หากมีข้อสงสัย ให้ถามผู้คุมสอบ
  • นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบในวันที่กำหนด จะได้รับ F โดยอัตโนมัติ นักศึกษาที่มีข้ออ้างทางการแพทย์อาจได้รับเกรด “ I” (จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจะดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาและบันทึกโดยใช้สัญลักษณ์เกรดเป็นตัวอักษรต่อไปนี้:
เกรด
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
เกรดเฉลี่ย
A
90 – 100
Exceยอดเยี่ยมllent
4.00
B+
85 – 89
ดีมาก
3.50
B
80 – 84
ดี
3.00
C+
75 – 79
เกือบดี
2.50
C
70 – 74
พอใช้
2.00
D+
65 – 69
อ่อน
1.50
D
60 – 64
อ่อนมาก
1.00
F
≤ 59
ตก
0.00
เกรดตัวอักษรอื่น ๆ ที่ไม่มีเครดิต ถูกกำหนดสำหรับบทเรียนดังนี้:
S เป็นที่พอใจ U ไม่พอใจ I ไม่สมบูรณ์ P กำลังดำเนินการ W ถอนรายวิชา AU วิชาที่ไม่มีหน่วยกิต X ไม่มีรายงานจากอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาจะต้องได้รับเกรด B หรือสูงกว่าในรายวิชาหลักหรือรายวิชาที่กำหนดและต้องได้รับเกรด C หรือสูงกว่าในวิชาเลือก ในกรณีที่นักศึกษาได้รับเกรดต่ำกว่า B ในหลักรายวิชาหลักหรือรายวิชาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเหล่านั้นซ้ำโดยได้รับเกรด B และไม่สามารถได้รับเกรดที่สูงกว่า B หากนักศึกษาได้รับเกรดต่ำกว่า C สำหรับวิชาเลือก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ำหรือเรียนวิชาอื่นแทนได้แต่ไม่สามารถได้รับเกรดที่สูงกว่า B ในรายวิชาซ้ำหรือวิชาอื่นได้ นักศึกษาจะได้รับเกรด“ F” ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนและ Program Director
 • นักศึกษาละเมิดกฎการสอบ
 • นักศึกษาจะได้รับเกรด F แทนเกรด “I” หากนักศึกษาไม่ได้เข้าสอบและ / หรือไม่ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
นักศึกษาจะได้รับเกรด “ I ” ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  • นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบปลายภาคหรือไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเจ็บป่วย (ตรวจสอบจากรายงานทางการแพทย์)
  • นักศึกษาต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80%
  • นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบปลายภาคเนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
  • อาจารย์ผู้สอนและผู้อำนวยการโครงการตกลงกันว่าให้เลื่อนผลการประเมินของนักศึกษา
ในการเปลี่ยนเกรด “ I” นักศึกษาจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • เข้าสอบใหม่และ / หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนหลังจากประกาศผลสอบปกติ
  • ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์และเข้าสอบปลายภาคใหม่ภายในไตรมาสต่อไป
  • เรียนซ้ำรายวิชานั้นๆทันทีที่เปิดสอน
ความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาเป็นความผิดที่ร้ายแรงเนื่องจากมันลดคุณภาพของการศึกษาและทำให้การประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาไม่ถูกต้อง การโกง การกระทำใด ๆ ต่อไปนี้ถือว่าเป็นการโกง
  • การใช้หรือพยายามใช้ หนังสือ บันทึก เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว หรือเอกสารในแบบฝึกหัดใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
  • การทำสำเนาหรือความพยายามที่จะทำสำเนาจากเอกสาร รายงาน งานในห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเอกสารงานต่าง ๆ ของบุคคลอื่น
  • การสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการสอบ
  • การพูดคุยสนทนาเนื้อหาของการสอบกับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการสอบหากอาจารย์ห้ามการสนทนาเช่นนี้
  • ส่งตัวแทนเข้าสอบหรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของผู้อื่น
  • ดำเนินการวิจัยหรือเตรียมงานให้นักศึกษาคนอื่นหรือยอมให้ผู้อื่นทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์

การปลอมแปลง การปลอมแปลง หมายถึงการประดิษฐ์หรือการสร้างข้อมูล ผลการวิจัย รายละเอียดหรือขั้นตอน
การปลอมแปลงเอกสาร การปลอมแปลงเอกสารหมายถึงการแก้ไขหรือการดัดแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • การเปลี่ยนแปลงเกรดหรือข้อมูลบันทึกทางการศึกษาอื่น ๆ
  • การดัดแปลงแก้ไขบันทึกของขั้นตอนการทดลอง ข้อมูล หรือผลลัพธ์
  • การแก้ไขบันทึกหรือการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการฝึกงาน ประสบการณ์ทางคลินิกหรือประสบการณ์การฝึกงาน
  • การปลอมลายมือชื่อของผู้อื่นหรือบัตรประจำตัวในบันทึกด้านวิชาการ
  • การแก้ไขข้อสอบที่ส่งคืนเพื่ออ้างว่าการสอบถูกประเมินผลผิดพลาด
  • การอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลเท็จ

การส่งคำขอหลายครั้ง การส่งคำขอหลายครั้งเป็นการมอบส่วนที่สำคัญของงานวิชาการเดียวกัน รวมถึงการนำนำเสนอด้วยวาจา เพื่อให้ได้รับเครดิตมากกว่าหนึ่งครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากอาจารย์
การคัดลอกผลงาน การคัดลอกผลงานหมายถึงการคัดลอกคำหรือความคิดของคนอื่นมาเป็นของตัวเองด้านวิชาการและรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
  • ส่งเป็นกระดาษของตัวเองที่เขียนโดยบุคคลอื่นหรือโดยบริการเขียนเชิงพาณิชย์
  • นำงานของผู้อื่นมาทำซ้ำ โดยไม่ระบุอัญประกาศ หรือไม่ทำการย่อหน้า หรือไม่อ้างอิงในเชิงอรรถหรือหนังสืออ้างอิง
  • คัดลอกงานอย่างเป็นจริงเป็นจัง
  • ถอดความหรือสรุปงานของผู้อื่นโดยไม่รับทราบแหล่งที่มาพร้อมเชิงอรรถหรือการอ้างอิง
  • ใช้ข้อเท็จจริง ข้อมูล กราฟ แผนภูมิ หรือข้อมูลอื่น ๆ โดยไม่แจ้งแหล่งที่มาพร้อมเชิงอรรถหรือการอ้างอิง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ขอยืมมาหรือข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากการอ่านของผู้หนึ่งผู้ใด ต้องได้รับการรับรู้รับทราบข้อเท็จจริง เว้นแต่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นความรู้ทั่วไป
ขั้นตอนการลงโทษทางวินัยด้านวิชาการ นายทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการทุจริตของนักศึกษาและกำหนดการลงโทษทางวินัยด้านวิชาการแก่นักศึกษา รวมทั้งให้พักการเรียนหรือให้ออกจากโปรแกรม นายทะเบียนทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการระงับหรือการให้ออกจากการเป็นนักศึกษาไปยังคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ภายในสี่สัปดาห์หลังจากได้รับหนังสือดังกล่าว คณบดีในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการ บริหารจะตัดสินใจและทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร รูปแบบของการทุจริตทางวิชาการใด ๆ มักจะนำไปสู่สิ่งต่อไปนี้:
  • ได้เกรด F ของการสอบหรืองานที่มอบหมาย
  • ได้เกรด F ในรายวิชาที่ทุจริต
  • ได้เกรด F ในรายวิชาที่ทุจริตและได้เกรด W สำหรับวิชาอื่นๆทั้งหมด
  • ได้เกรด F ทุกรายวิชา
  • ถูกพักการเรียนเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่านั้น
  • ถูกถอดออกจากโปรแกรม
สถานะของนักศึกษาจะสิ้นสุดตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว:
 1. นักศึกษาชั่วคราวหรือนักศึกษาทดลองเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนสถานะเป็นนักเรียนปกติได้
 2. นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน
 3. นักศึกษาที่ไม่ได้จบหลักสูตรการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนและ / หรือไม่ชำระค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาการลงทะเบียนที่กำหนด
 5. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับการลาพักการศึกษา
 6. นักศึกษาที่กระทำการทุจริตในการสอบ
 7. นักศึกษาที่กระทำการทุจริตทางวิชาการในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์