แหล่งเครื่องมือสนับสนุนการสอน

แหล่งข้อมูลการศึกษาทั่วไป

แหล่งเครื่องมือสนับสนุนการสอน

แหล่งเครื่องมือสนับสนุนการสอน

ค้นพบข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง สำหรับการพัฒนารายวิชาและเนื้อหาการเรียนการสอน รวมถึงศาสตร์การสอนต่าง ๆ และแนวทางการประเมินผู้เรียนและผู้สอน

แหล่งข้อมูลเพื่อ....................

  • การจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์
  • การสร้างรายวิชา
  • การพัฒนาเนื้อหา
  • การสอน
  • การประเมินการเรียนรู้
  • การประเมินการสอน
  • แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ