ห้องสมุด & ห้อง Co-working Space

แหล่งเครื่องมือสนับสนุนการเรียน

ห้องสมุด & ห้อง Co-working Space

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ชั้น 3 และ 4 ของอาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อให้บริการ อาทิ หนังสือต่างๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วารสาร นิตยสาร สื่อโสตทัศนูปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ สื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เวลาทำการช่วงเปิดภาคเรียนปกติ

ช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค

เวลาทำการของช่วงเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

MUIC Co-working Space

Co-working Space เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้า รวมไปถึงเป็นสถานที่พักผ่อน มีพื้นที่ให้บริการนาด 820 ตร.ม. แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ บริการคอมพิวเตอร์, พื้นที่การเรียนรู้, การพักผ่อนและโซนเงียบสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบ, ห้องอเนกประสงค์ และมุมศิษย์เก่า ทั้งนี้ห้อง Co-Working Space สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน

เวลาทำการช่วงเปิดภาคเรียนปกติ

ช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค

ติดต่อเรา