แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(Form of External Integrity and Transparency Assessment 2024)