สำหรับนักเรียนต่างชาติ

วิธีการรับสมัคร

สำหรับนักเรียนต่างชาติ

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย

กำหนดการรับสมัคร

ระยะเวลารับสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่เริ่มเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
13 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2567
5 สิงหาคม 2567 16 กันยายน 2567
ภาคการศึกษาที่ 2
14 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2567
6 พฤศจิกายน 2567 6 มกราคม 2568
ภาคการศึกษาที่ 3
13 พฤศจิกายน 2567 – 8 มกราคม 2568
12 กุมภาพันธ์ 2568 21 เมษายน 2568

วิธีการรับสมัคร

 • Grade 12 (หลักสูตรอเมริกัน)
 • AS/A-Level
 • BTEC
 • IB Programme (IBDP)/(IBCR)
 • French Baccalaureate
 • GED
 • จบการศึกษาจากต่างประเทศ (Overseas)
 1. สำเนาแสดงผลการเรียน (ต้นฉบับและฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ต้นฉบับและฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
 3. ข้อมูลประวัติโรงเรียนที่จบการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. รูปถ่ายขนาด 450×350 pixels   (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 1. ผู้สมัครที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ (Native Speaker) จะต้องส่งผลสอบ TOEFL iBT หรือผลสอบ IELTS Academic หรือผลสอบ PTE Academic ฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
TOEFL (iBT) TOEFL (iBT)
Overall 69
Writing 22
*** Order score via *** www.ets.org Code C186
หรือ
IELTS IELTS
Overall 6.0
Writing 6.0
*** Order Electronically Result via *** Contact IDP or British Council
หรือ
PTE PTE
Overall 50
Writing 50
**** Order score via *** www.pearsonpte.com/sendingyourscores/
 1. ผลสอบ ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) ฉบับจริงมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้

สาขาวิชา

ACT (Math Score)

หรือ

SAT (Math Score)

วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

บริหารธุรกิจ

ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

สื่อและการสื่อสาร

ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ

ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

**ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน
ได้ที่www.act.org
Code 7958 **

**ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน
ได้ที่
www.collegeboard.org
Code 7208 **

***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก และสาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์

 1. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ
 2. สำเนาพาสปอร์ต 1 ชุด
 3. เขียนเรียงความจุดประสงค์ที่สมัครเรียน (อย่างน้อย 250 คำ)
 4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองทางการเงินจากสถาบันการเงิน 1 ฉบับ
 6. ค่าสมัครสอบ 50 USD หรือ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ)

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าสมัคร

ขั้นตอนที่ 4: สอบสัมภาษณ์

สมัครที่ผ่านคุณสมบัติต้องสอบสัมภาษณ์ตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนที่ 5: การทดสอบวัดระดับ

ตารางการสอบ เมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เป็นนักศึกษาเต็มเวลา ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ (Native Speaker) ที่ไม่ได้ส่งผลคะแนน TOEFL iBT หรือ IELTS จะต้องสอบวัดระดับการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อกำหนดวิชาสำหรับลงทะเบียน

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

สำหรับสมัครผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี