สำหรับนักเรียนต่างชาติ

วิธีการรับสมัคร

สำหรับนักเรียนต่างชาติ

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย

รอบการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2565-2566

ระยะเวลารับสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่เริ่มเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
15 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2566
4 สิงหาคม 2566
11 กันยายน 2566
ภาคการศึกษาที่ 2
14 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2566
3 พฤศจิกายน 2566
8 มกราคม 2567
ภาคการศึกษาที่ 3
13 พฤศจิกายน 2566 – 12 มกราคม 2567
16 กุมภาพันธ์ 2567
22 เมษายน 2567

วิธีการรับสมัคร

เอกสารในการสมัคร

 1. สำเนาแสดงผลการเรียน (ต้นฉบับและฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
  • วุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate)
    ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และ มีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน)
  • วุฒิประกาศนียบัตร IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme)
   – IB Diploma ได้ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 24 
   – IB Diploma Course Results (IBCR) สอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน และแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
   
  • วุฒิ GED ผู้สมัครที่สอบ GED
   – ผู้สมัครที่ยื่นผลสอบ GED จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำในแต่ละวิชา 145 คะแนน และได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนก่อนสอบ GED
   
 1. สำเนาใบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ต้นฉบับและฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
 2. ข้อมูลประวัติโรงเรียนที่จบการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. รูปถ่ายขนาด 450×350 pixels   (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 1. ผู้สมัครที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ (Native Speaker) จะต้องส่งผลสอบ TOEFL iBT หรือผลสอบ IELTS Academic หรือผลสอบ PTE Academic ฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
TOEFL (iBT) TOEFL (iBT)
Overall 69
Writing 22
*** Order score via *** www.ets.org Code C186
หรือ
IELTS IELTS
Overall 6.0
Writing 6.0
*** Order Electronically Result via *** Contact IDP or British Council
หรือ
PTE PTE
Overall 50
Writing 50
**** Order score via *** www.pearsonpte.com/sendingyourscores/
 1. ผลสอบ ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) ฉบับจริงมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้

สาขาวิชา

ACT (Math Score)

หรือ

SAT (Math Score)

วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

บริหารธุรกิจ

ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

สื่อและการสื่อสาร

ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ

ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

**ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน
ได้ที่www.act.org
Code 7958 **

**ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน
ได้ที่
www.collegeboard.org
Code 7208 **

***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก และสาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์

 1. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ
 2. สำเนาพาสปอร์ต 1 ชุด
 3. เขียนเรียงความจุดประสงค์ที่สมัครเรียน (อย่างน้อย 250 คำ)
 4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองทางการเงินจากสถาบันการเงิน 1 ฉบับ
 6. ค่าสมัครสอบ 50 USD หรือ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ)

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าสมัคร

ขั้นตอนที่ 4: สอบสัมภาษณ์

สมัครที่ผ่านคุณสมบัติต้องสอบสัมภาษณ์ตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

สำหรับสมัครผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี