งานบริการนักศึกษา

บริการสุขภาพ

บริการสุขภาพ

ระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาสามารถรับประโยชน์สูงสุดด้านการรักษาพยาบาล โดยการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของแต่ละบุคคล เช่น

  1. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  2. สิทธิกรมบัญชีกลาง สำหรับนักศึกษาที่เป็นบุตรข้าราชการและมีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  3. สิทธิรัฐวิสาหกิจ สำหรับนักศึกษาที่เป็นบุตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง และมีอายุต่ำกว่า 20 ปี นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สัญชาติไทย ที่สมัครสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช หรือศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยแสดงบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาเพื่อตรวจสอบสิทธิ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถใช้สิทธิฉุกเฉินที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน หรือโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายโครงการหลักประกัน ทั้งนี้ก่อนรับบริการ นักศึกษาจะต้องแสดงบัตรเพื่อยืนยันตนเอง
สำหรับนักศึกษาต่างสัญชาติแบบเต็มเวลา (Full-Time Students) สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช หรือศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เช่นกัน โดยแสดงหนังสือเดินทาง (Passport) และบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัท AIA สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกคน และประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับนักศึกษาต่างสัญชาติแบบเต็มเวลา (Full-Time Students) นักศึกษาสามารถรับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โดยแสดงบัตร AIA Group Privilege Card ก่อนเข้ารับบริการ นักศึกษายังสามารถขอคำปรึกษาสำหรับปัญหาสุขภาพทั่วไปได้ที่
  • ห้องพยาบาล วิทยาลัยนานาชาติ ห้อง 216 ชั้น 2 โซน B อาคารอทิตยาทร
    เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.
  • ห้องพยาบาล วิทยาลัยนานาชาติ ห้อง 2106 ชั้น 1 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ
    เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล
นักศึกษาทุกคน ต้องทำสิทธิก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล ดังนี้

 

คลินิกวัยทีน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 4 อาคารปัญญาวัฒนา

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
นัดหมายล่วงหน้า โทร 02-441-0602 ถึง 8 ต่อ1202, 1208 หรือโทร 094-461-2407 หรือติดต่อ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

หน่วยบริการให้คำปรึกษา (Mahidol Friend)
ห้อง Mahidol Friend ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
โทร 02-849-4538 หรือ โทร MU Hotline 088-874-7385 (ตลอด 24 ชม.)

โทร. 1323

สายด่วนกรมสุขภาพจิต 24 ชั่วโมง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-700-5000 ต่อ 1115, 1210

งานกิจการนักศึกษา

เวลาทำการ: 8:00 –17:00 น. วันจันทร์-วันศุกร์