นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยตั้งแต่  1  ภาคเรียนการศึกษาถึง 1  ปีการศึกษา

นักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound Exchange Students นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยมีคู่สัญญาแลกเปลี่ยนนักศึกษา สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนหลากหลาย สาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดในแต่ละภาคเรียนรวมกว่า 400 รายวิชา ในสาขาศิลปศาตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้เปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

ส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Visiting Student เป็นนักศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยไม่ได้มีคู่สัญญาแลกเปลี่ยน สามารถเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยตั้งแต่ 1 ภาคเรียนการศึกษาถึง 1 ปีการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้อย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ของนักศึกษา

ทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและ Visiting student เทอม 2 2561-2562 ที่ ชุมชนการเรียนรู้บ้านบางพลับ