สีของชุดครุย

การสำเร็จการศึกษา

สีของชุดครุย

สีของชุดครุย

ติดต่อหน่วยทะเบียนและประเมินผล

อาคารอทิตยาทร ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 02-700-5000 ต่อ. 4325, 4331-4334, 4342
อีเมล์: icru@mahidol.ac.th

ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • การผลิตรายการโทรทัศน์ / ICTPB
 • การผลิตภาพยนตร์ / ICFPB
 • การผลิตแอนิเมชัน / ICAPB
 • การออกแบบนิเทศศิลป์ / ICCDB (รหัสประจำตัวตั้งแต่ 60 ลงไป)
 • วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา / ICCUB
 • สังคมศาสตร์ / ICSSB
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก /ICIRB (รหัสประจำตัวตั้งแต่ 61 ขึ้นไป)
Arts_Female

หญิง

Arts_Male

ชาย

บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • การเงิน / ICMFB
 • ระบบสารสนเทศ / ICISB
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ / ICMIB
 • การตลาด / ICMKB
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ / ICBEB
 • การจัดการบริการนานาชาติ / ICIHB (รหัสประจำตัว 56-60)
BBA_Female

หญิง

BBA_Male

ชาย

นิเทศศาสตรบัณฑิต

 • สื่อและการสื่อสาร / ICMCB
Communication_Arts_Female

หญิง

Communication_Arts_Male

ชาย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ICCIB
Engineering_Female

หญิง

Engineering_Male

ชาย

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • การออกแบบนิเทศศิลป์ / ICCDB (รหัสประจำตัวตั้งแต่ 61 ขึ้นไป)
Fine_Arts_Female

หญิง

Fine_Arts_Male

ชาย

การจัดการบัณฑิต

 • การจัดการการบริการนานาชาติ / ICIHB (รหัสประจำตัว 61-62 )
Management_Female

หญิง

Management_Male

ชาย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ / ICAMB
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / ICBIB
 • เคมี / ICCHB
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ICCSB
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / ICENB
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / ICFSB
 • ฟิสิกส์ / ICPYB
Sience_Female

หญิง

Science_Male

ชาย