สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2+2 Dual-Degree

สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี
(สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย)

B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)

Joint Pathway Program

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อการผลิตอาหาร นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคมีจุลชีววิทยา โครงสร้างวิศวกรรมความปลอดภัย และโภชนาการของอาหารเนื่องจากมีการประมวลผล บรรจุ กระจาย จัดเก็บ และใช้งาน เราจัดทำโปรแกรมพิเศษนี้เพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของอาหารเริ่มจากวิธีการแปรรูปอาหารจนถึงการบริโภค นักศึกษาจะได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาความเชี่ยวชาญการวิจัยด้วยการคิดเชิงวิพากษ์และนวัตกรรม

ปริญญาที่ได้รับ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสการอาชีพ
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพหรือตำแหน่งประกันคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารและตลาดที่เกี่ยวข้อง
  • ตำแหน่งในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • โอกาสทางการค้าและบริการในภาคเอกชนและภาครัฐ
  • อาชีพในการผลิตอาหารและตลาด
  • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ในบริษัทอาหาร