MP (หลักสูตรปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์)

หลักสูตร EP/ MP

หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (MP)

MP (หลักสูตรปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์)

หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (MP) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มีความจำเป็นต้องปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติต่อไป

MP ย่อมาจาก Mathematical Foundations Program หรือหลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ที่นักเรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้คณิตศาสตร์เทียบเท่ากับการสอบผ่านรายวิชา Foundation Math หรือรายวิชาอื่นตามที่หลักสูตรกำหนด

วิธีสมัครเพื่อเข้าเรียน MP

ผู้สมัครต้องสมัครผ่าน งานรับสมัครและจัดสอบ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เกณฑ์การสอบผ่าน

 • นักเรียนต้องสอบผ่านหลักสูตร MP ตามข้อกำหนดที่ระบุใน Course Syllabus  นักเรียนที่สอบผ่าน MP แล้ว ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร MP และผลคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษจะโอนไปใช้ในการศึกษาต่อที่ MUIC

 • หากนักเรียนสอบไม่ผ่านรายวิชาใดๆ ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และผลคะแนนสอบเข้า MUIC จะถือเป็นโมฆะ

เกณฑ์การรับเข้าเรียนและการลงทะเบียน

  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียน (Admissions Requirement) และผ่านการสอบสัมภาษณ์
  • ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องลงทะเบียนเรียน MP และเข้าเรียนทั้ง 10 สัปดาห์

ข้อกำหนดการเรียน

 • นักเรียนต้องสอบผ่าน MP ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน Course syllabus

 • นักเรียนต้องเข้าเรียน ร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดและต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

 • ประพฤติตัวอย่างเหมาะสมตลอดการเรียน

 • นักเรียนมีสิทธิ์เรียน MP เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ชื่อหลักสูตร

ข้อกำหนดการลงทะเบียนตามสาขาวิชา*

BBA

B.Sci.

ICTB

ICCT

ICMC

ICCD

ICIR

ICIC

หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

* ข้อมูลข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

 • 10 สัปดาห์
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น. (ประมาณ 4 ชั่วโมงต่อวัน)
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน : 30,000 บาท ต่อหลักสูตร (10 สัปดาห์)

หมายเหตุ:
1. นักเรียนไม่สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงผลการสอบ MP ทุกกรณี 2. PC จะส่งผลสอบปลายภาคของ MP เพื่อเข้าขั้นตอนการรับเข้าของ MUIC โดยอัตโนมัติ ดังนั้นนักเรียน MP จึงไม่ต้องสอบเข้า MUIC ใหม่อีกครั้ง

ปฏิทินการศึกษาของหลักสูตร MP


การใช้ระบบ quarter
ปฏิทินการศึกษาของโปรแกรมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (MP) สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ปฏิทินการศึกษาด้านล่างจะแสดงให้เห็นช่วงระยะเวลาที่นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ MP จะเริ่มเรียนและเข้าศึกษาที่ MUIC ต่อไป

นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร MP ใน quarter ใดๆ ของ PC มีสิทธิ์เข้าเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคการศึกษาต่อไปนี้

PC Quarterระบบไตรภาคของ MUIC
นักเรียนที่สอบผ่าน MP program จะเข้าศึกษาที่   MUIC ในเดือนต่อไปนี้
Quarter 1 (มกราคม – มีนาคม) →Trimester III (เมษายน – กรกฎาคม)
Quarter 2 (มีนาคม – มิถุนายน) →Trimester I (กันยายน – ธันวาคม)
Quarter 3 (มิถุนายน – สิงหาคม) →Trimester I (กันยายน – ธันวาคม)
Quarter 4 (กันยายน – พฤศจิกายน) →Trimester II (มกราคม – มีนาคม)

ผู้สมัครควรตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของ PC และ MP เพื่อจัดแผนการเรียนของผู้สมัครไม่ว่าจะสมัคร MP หรือ MUIC ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการสอบเข้า MUIC ของผู้สมัคร

ตัวอย่าง:  นักเรียนได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน MP ใน Quarter 4 นักเรียนจะเริ่มเรียน MP เดือนกันยายนและเรียนจบ MP เดือนพฤศจิกายน หากสอบ MP ผ่านตามเกณฑ์จะเข้าศึกษาที่ MUIC เดือนมกราคม (ภาคการศึกษาที่ 2)

TCAS

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

1. หากนักเรียนมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตร PC/MP ชื่อของนักเรียนจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) หรือไม่

 • นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน PC หรือ MP จะยังไม่ถูกส่งชื่อเข้า TCAS แต่นักเรียนจะถูกส่งชื่อไประบบ TCAS เมื่อนักเรียนสอบผ่านเข้า MUIC และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา MUIC แล้วเท่านั้น

2. นักเรียนยืนยันสิทธิ์ TCAS กับมหาวิทยาลัยอื่นไว้ ต้องทำอย่างไร ก่อนเข้าเรียนหลักสูตร PC/MP

 • นักเรียนสามารถเข้าเรียนในหลักสูตร MP หรือ PC ได้ตามปกติ แต่นักเรียนต้องยกเลิกสถานะในระบบ TCAS ให้เรียบร้อยก่อนเข้าศึกษาต่อ ปี1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ติดต่อได้ที่

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.