การลาเรียน

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

การลาเรียน

  1. ถูกเกณฑ์ทหาร
  2. ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพที่ต้องใช้เวลามากกว่าร้อยละ 20 ของชั่วโมงเรียน เพื่อให้ฟื้นตัวหรือได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์

นักศึกษาอาจขอลาด้วยเหตุผลส่วนตัวหากนักศึกษาได้เรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาและ มีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.00   นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ

คำร้องขอนั้น จะต้องได้รับการอนุมญาตจากผู้ปกครองรวมถึงอาจารย์คณะกรรมการหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องติดต่อหน่วยทะเบียนเพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอลาพักโดยระบุเหตุผลและภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะกลับเข้าศึกษา หากแบบฟอร์มการลาพักการศึกษาได้รับการอนุมัติในช่วงเพิ่ม / ถอนรายวิชา นักศึกษาจะได้รับเงินคืน 90% ของค่าลงทะเบียนเรียน  สำหรับภาคการศึกษานั้นและจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาทสำหรับการขอลาพักการศึกษา

แต่อย่างไรก็ตาม หากการขอลาพักการศึกษาได้รับการอนุมัติ หลัง ช่วงเวลาการเพิ่ม / ถอนรายวิชา วิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้นๆ จะส่งผลให้ได้เกรด W โดยไม่มีการคืนเงิน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

หากนักศึกษาขอลาพักการศึกษาถึงแม้ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 21,000 บาท  ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานะนักศึกษา เมื่อนักศึกษาต้องการกลับเข้าศึกษา นักศึกษาจะต้องติดต่อหน่วยทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันลงทะเบียน