กระบวนการทำวิทยานิพนธ์

กระบวนการทำวิทยานิพนธ์

กระบวนการทำวิทยานิพนธ์

 1. นักศึกษาเตรียมหัวข้อและกรอบแนวคิดสำหรับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
 2. นักศึกษาติดต่อและปรึกษาหารือในหัวข้อ / กรอบแนวคิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อบรรลุข้อตกลงให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม AR-1 และ GR-44 (ใบอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
 3. นักศึกษาเตรียมข้อเสนอและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบป้องกันข้อเสนอ; ส่งใบ GR-39 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจะต้องแจ้งสำนักงานบัณฑิตศึกษาระหว่างประเทศ (iGS) 15 วันทำการก่อนวันที่กำหนดไว้ 

  ผลการสอบป้องกัน Proposal

  ผล ส่งแบบฟอร์ม
  ผ่าน ส่งแบบฟอร์ม GR-1 และ GR-33.
  ผ่านโดยมีเงื่อนไข อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านักศึกษาได้ทำการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า“ ผ่าน” และจากนั้นส่งแบบฟอร์ม GR-37 และ GR-1
  ไม่ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดวันสอบป้องกัน Proposal ใหม่และนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมอีกครั้งสำหรับการสอบป้องกัน Proposal
 4. เมื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ / หัวข้อและคณะกรรมการที่ปรึกษาได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม IRB และส่งเอกสารไปยังสำนักงานบัณฑิตศึกษานานาชาติ (iGS) ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของแต่ละเดือน
  • นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาจริยธรรมการวิจัยจัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ,
  • นักศึกษาจะต้องผ่านการรับรองและได้รับใบรับรองจริยธรรมการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) สำหรับแบบฟอร์มและกระบวนการ IRB โปรดติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษานานาชาติ iGS
  • สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) จะประกาศผลผ่านอีเมลของนักศึกษา
  • นักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล
 5. ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
 6. นักศึกษาที่ต้องการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายจะต้อง

  • ผ่านการเรียนการสอนทั้งหมดและได้หน่วยกิตการศึกษาอย่างสมบูรณ์ด้วยเกรดเฉลี่ย ≥ 3.00
  • ผ่านการทดสอบ MU Grad Test (65 คะแนน) หรือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า (TOEFL 79 / IELTS 6.0) ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย (Faculty of Graduate Studies)
  • ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ / หัวข้อสารนิพนธ์และจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอย่างน้อย 90 วันสำหรับวิทยานิพนธ์ / 45 วันสำหรับสารนิพนธ์ ก่อนวันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ขั้นสุดท้าย
 7. อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ และกำหนดวันสอบป้องกันครั้งสุดท้าย; จากนั้นกรอกแบบฟอร์ม GR-2 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจะต้องแจ้งสำนักงานบัณฑิตศึกษานานาชาติ 15 วันทำการ ก่อนวันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาเชิญคณะกรรมการภายนอกและส่งประวัติย่อให้กับบัณฑิตวิทยาลัย (FGS) เพื่อขออนุมัติ
 8. Tอาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลการสอบป้องกันครั้งสุดท้าย (ผ่าน, ผ่านโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ผ่าน) พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์ม

  ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

  ผล ส่งแบบฟอร์ม หมายเหตุ
  ผ่าน GR-3 ภายใน 21 วันนับจากการป้องกันขั้นสุดท้ายนักศึกษาจะต้องจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เย็บเล่มปกแข็ง และแผ่นซีดีและส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย
  ผ่านแบบมีเงื่อนไข GR-3 และ GR-4

  ในการเปลี่ยนแปลงงาน บัณฑิตวิทยาลัยอนุญาตให้แก้วิทยานิพนธ์ 90 วันและสารนิพนธ์ 30 วัน

  อาจารย์ที่ปรึกษาส่งแบบฟอร์ม GR-4 และระบุวันที่สอบผ่าน จากนั้นนักศึกษาจะมีเวลา 21 วันในการจัดทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์และแผ่นซีดีจากนั้นส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

  ไม่ผ่าน นักศึกษาสอบป้องกันครั้งสุดท้ายอีกครั้ง อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดวันป้องกันขั้นสุดท้ายใหม่ และนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 9. นักศึกษาต้องส่ง

  • แบบฟอร์ม GR-50 สำหรับ “ ซอฟต์แวร์ Turnitin”
  • แบบฟอร์ม GR-40 เพื่อเผยแพร่วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ จากนั้นส่งแบบฟอร์มเพื่อสรุปไปยังสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB)
  • แบบฟอร์ม GR-5 เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา