Statistics on Complaints of Corruption and Misconduct in 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เดือน พ.ศ. จำนวนเรื่อง จำนวนที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2566 ตุลาคม 2565 0 0 0
2566 พฤศจิกายน 2565 0 0 0
2566 ธันวาคม 2565 0 0 0
2566 มกราคม 2566 1 1 0
2566 กุมภาพันธ์ 2566 0 0 0
2566 มีนาคม 2566 1 1 0
2566 เมษายน 2566 0 0 0
2566 พฤษภาคม 2566 0 0 0
2566 มิถุนายน 2566 1 1 0
2566 กรกฎาคม 2566 0 0 0
2566 สิงหาคม 2566 0 0 0
2566 กันยายน 2566 0 0 0